Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sredstva poslovanja preduzeca
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Основна средстава су део пословних средстава предузећа чије су особине следеће:
•Век трајања дужи од једна године;
•У току века употребе не мењају свој физички облик и
•Постепено се троше – вредносно, тако што део своје вредности преносе на готове производе или услуге.

Према закону о рачуноводству, основним средствима се сматрају природна богатства (земљиште и шуме). Врсте основних средстава су:
•грађевински објекти,
•опрема,
•алат и инвентар,
•вишегодишњи засади,
•основно стадо,
•остала основна средства и улагања у прибављању основних средстава.

За књижење основних средстава прописани су троцифрени рачуни у оквиру скупине рачуна 02 која носи назив некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.

Прибављање основних средстава може се вршити Отуђивање основних средстава се може вршити
-бесплатним пријемом бесплатним уступањем
-куповином продајом
-изградњом или израдом расходовањем утврђивањем мањкова при инвентарисању.

Вредност основних средстава

Фактурна вредност - Вредност по којој су основна средства купљена од добављача и она је назначена на фактури добављача.

Зависни трошкови набавке - Обухватају: царине и друге увозне даџбине, порезе, трошкове утовара, превоза и истовара, трошкове осигурања и остали трошкови до складишта купца. У зависне трошкове набавке спадају и трошкови довођења у стање радне приправности, а то су издаци у вези са прибављањем дозвола за прикључак струје, воде, гаса и слично.
Набавна вредност - Њу чини фактурна вредност увећана за износ зависних трошкова набавке. Набавна вредност се користи за евиденцију основних средстава у књиговодству и као основица за обрачун амортизације.
Садашња вреност основних средстава - Она се добија када се набавна вредност умањи за износ обрачунате амортизације (отписана вредност).
Тржишна вредност основних средстава - Она представља вредност основних средстава која се постиже њиховом продајом на тржишту. Може бити једнака, већа или мања од садашње вредности основних средстава.

Прибављање основних средстава

Предузећа могу набавити основна средства:
* бесплатним пријемом,
* куповином, и
* изградњом или израдом основног средства.
Одлуку о набавци основних средстава доноси орган управљања предузећа на основу инвестиционог (улагачког) плана (нацрта).
Документа о набавци основних средстава су:
* рачун добављача,
* рачун о куповини основних средстава,
* по порезу,
* обрачун,
* решење о бесплатном пријему (извештаји и записници о бесплатном пријему)...

Извори финансирања основних средстава могу бити:
Referentni URL