Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Dinamicka analiza preduzeca
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Na osnovu bilansa stanja i bilansa uspeha iz sukcesivnih obračunskih perioda (2001, 2002, 2003 godina) izvršena je dinamička finansijska analiza preduzeća “X”.

Dobijeni su sledeći indikatori finansijske analize
U strukturi aktive Preduzeća u posmatranom periodu dominira učešće obrtne imovine, ali koje 2002. godine pokazuje tendenciju smanjenja i na kraju 2003. godine iznosi 71,53%. U strukturi obrtne imovine dominira učešće potraživanja od kupaca, koje se značajnije smanjuje u 2002. godini, da bi u 2003. godini učešće potraživanja od kupaca u obrtnoj imovini iznosilo 47,47%.

Učešće stalne imovine tokom anliziranog perioda beleži rastući trend (2002.godina), da bi u 20003. godini došlo do većeg smanjenja. Dominantno je učešće gradjevinskih objekata u osnovnim sredstvima, koje beleži rastući trend i u 2003. godini iznosi 77,27%.

Indikatori vertikalne strukture pasive

U posmatranom periodu odnos kapitala prema obavezama je približno 1 : 1 u toku celog analiziranog perioda uz zanemarljive oscilacije. Učešće kapitala u poslovnoj pasivi u 2001.godini je 41,95%, uz tendenciju povećanja u sledećim godinama, tako da u 2003. godini kapital čini 50,89 % poslovne pasive.
U 2001. godini učešće obaveza u poslovnoj pasivi je 50,29 %, da bi došlo do smanjenja u sledeće dve godine.U okviru kratkoročnih obaveza dominiraju Obaveze prema dobavljačima koje beleže rastući trend i u 2003.godini čine više od polovine ukupnih kratkoročnih obaveza.
Učešće dugoročnih rezervisanja je 7.75% u 2001. godini, u 2002. godini je zabeležen rast da bi već u sledećoj godini došlo do smanjenja učešća na 7,27%.

Indikatori likvidnosti

Indikatori likvidnosti se koriste kao inicijalni pokazatelji sposobnosti Preduzeća da likvidira svoje obaveze o roku dospeća. Oni su usmereni na utvrdjivanje i ocenu finansijskog stanja preduzeća na kratak rok.

U okviru pokazatelja likvidnosti racio opšte likvidnosti beleži rastući trend i u 2003. godini iznosi 1.71. Imajući u vidu da se vrednost 1 smatra zadovoljavanjućom likvidnošću, očigledno je da se u svim godinama opšta likvidnost preduzeća nalazila nešto iznad donje granice.
Racio redukovane likvidnosti beleši neznatni pad u 2002. godini, da bi već u sledećoj godini došlo do porasta na 1,20. Pošto vrednost ovog racia iznad 1 pokazuje poželjnu finansijsku strukturu, može se zaključiti da je ona postignuta tek u 2003. godini.
Racio novčane likvidnosti je još strožiji test likvidnosti od prethodna dva pokazatelja. Učešće gotovine u pokriću dospelih obaveza je nezadovoljavajuće, tako da je preduzeće nelikvidno.
Referentni URL