Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Javno zalaganje i lobiranje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Bosna i Hercegovina je zemlja kojoj su društvene promjene neophodne. Stvoreni su novi sistemi vlasti i nove organizacije, a građanima se sada pruža mogućnost i da se uključe u procese donošenja odluka koje utiču na njihove živote. U momentu kada su društvu hitno potrebne promjene, otvara se važno mjesto za zagovaranje. Dakle, nezavisno od toga šta želimo promjeniti, javno zagovaranje nam može pomoći da ostvarimo svoje ciljeve. Širom svijeta već decenijama promovišu se ciljevi socijalne pravde i samoodrživog razvoja te postoji stalna želja i potreba građana da djeluju i učestvuju u stvaranju politike koja ih se direktno tiče. Odnedavno su istraživači, menadžeri, radnici i aktivisti kao i ostale grupe zabrinutih građana, shvatili da je neophodno da zastupaju interese ljudi s kojima rade i koji imaju relativno malo znanja o ovim pitanjima. Istraživanja pokazuju da su neophodne tri stvari da bi se promjenila politika, stavovi i programi: prepoznavanje problema, pronalaženje rješenja i zagovaranje. Sledeći dijagram pokazuje da je proces zagovaranja ključan za stvaranje promjena u politikama i programima.

OPIS POSMATRANOG SISTEMA

Šta je javno zagovaranje?


Počeci javnog zagovaranja vezani su za razvoj demokratskog pluralizma nakon pada komunističkih režima. Postoje nekoliko teorija o javnom zagovaranju.
Javno zagovaranje je društveni proces čija je svrha postizanje društvenih promjena. Ono počinje od male grupe ljudi koji dijele zabrinutosti oko određenog problema i spremni su posvetiti vrijeme, svoju stručnost i raspoložive resurse da bi došli do željene promjene. Sastoji se od niza aktivnosti koje se preduzimaju s ciljem mijenjanja politike, prakse i stavova. Zagovarati znači govoriti u nečije ime kako bi se prevazišli zajednički i opšti društveni problemi. Zagovaranje je temeljni i stalni proces svakoga otvorenog i demokratskog društva.
Svrha javnog zagovaranja su specifične političke promjene koje koriste stanovništvu kojeg se tiču. Ove promjene se mogu dogoditi u privatnom ili javnom sektoru. Uspješno javno zagovaranje se vodi prema strateškom planu u razumnom vremenskom periodu.
Javno zagovaranje u lokalnoj zajednici je organizovano djelovanje određene zainteresovane grupe, vršenje pritisaka (uticaja) putem lokalnih medija ili na drugi način na nosioce vlasti u toj zajednici, radi zadovoljavanja potrebe te ciljne (zainteresovane) grupe.
Najčešće se javno zagovaranje vezuje za sljedeće pojmove: obezbijediti rješenje, uticati, promijeniti, ubijediti, donošenje odluka, privući pažnju, promocija, lobiranje, javnost u radu, otvorenost, predstavljanje ideje za koju se zalažemo, javno lobiranje za neku ideju, mogućnost iskazivanja problema, nastup u medijima, mogućnost dopiranja do institucija, sagledavanje potreba neke grupe, artikulaciju potreba, animiranje javnosti. Očigledno je da ne postoji jedinstveno shvatanje pojma javnog zalaganja.
U širem smislu, zagovaranje okuplja grupe i individue koji žele uticati na kreiranje, stvaranje i promjenu politika i ponašanja institucija koje nad njima imaju moć. U isto vrijeme, zagovaranje je fundamentalani dugotrajan proces u okviru demokratskih društava unutar kojeg grupe građana imaju pravo da utiču na političke institucije.
Javno zagovaranje ima za cilj da promijeni društvo i pozicije moći, da promijeni mentalitet, odnosno, način razmišljanja. Zagovaranje je oruđe kojim utičemo na ljude, mijenjamo njihov pogled na određene situacije i stvaramo međusobno razumijevanje. Ono, takođe ostavlja mogućnosti za alternative i seže mnogo dalje od skučenih interesa pojedinaca ili grupa. Može se primijeniti i razvijati samo u demokratskom sistemu koji osigurava fundamentalna ljudska prava kao što su sloboda udruživanja, govora, prijem i širenje informacija, itd.
Misija javnog zagovaranja je stvaranje pravednijeg i poštenijeg društva. Društvo će biti pravednije kada i interesi marginalizovanih grupa budu ravnopravnije i poštenije tretirani i zastupani. Javno zagovaranje traži požrtvovanost, strpljenje, uključenost, a često zahtjeva i stopostotno davanje, timski rad, komunikaciju i otvorenost! Kao zagovarač, morate biti jako dobro upoznati s procesom donošenja odluka na koje nastojite uticati. Što više znate o samom procesu, imate više moći da na njega utičete.
Praktični slučajevi građanskog zagovaranja u BiH su:
Referentni URL