Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: STRATEGIJA INSTRUMENATA TURISTICKE POLITIKE NA DOBRU OVCARSKO - KABLARSKA KLISURA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski, diplomski i magistarski radovi iz turizma.

Predmet i cilj magistarske teze

Tema ovog magistarskog rada je uvek aktuelna,usled njene važnosti za razvoj jednog okruga,i smatra se da je i podobna za naučna istraživanja, jer je teorijski i praktično primenljiva.Predmet ovog rada je definisanje turističke politike na nivou Ovčarsko-Kablarske klisure,njen teorijski i praktični značaj i predlog njenog poboljšanja.

b) Definisanje problema i predmeta istraživanja

Problematika predmetnog istraživanja odnosi se na utvrđivanje adekvatne strategije i marketinškog pristupa trenutne turističke politike čime se pridonosi razvoju turizma. Namera je utvrditi elemente koji utiču na mogućnost njenog poboljšanja, kako bi se potom učinkovitim strategijskim upravljanjem uticalo na celokupni turistički razvoj.

Dosadašnja istraživanja na predmetnom području sprovode se uglavnom u razvijenim zemljama. U okviru navedene problematike istraživanja može se definisati problem istraživanja: Uočiti specifičnosti elemenata postojeće turističke politike, i preduzeti korake kako bi se uklonili njeni nedostaci.
Primena takvog konceptualnog pristupa u razvijenim zemljama danas je nezaobilazna činjenica. Pretpostavlja se da u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri postoje stvarne, ali nedovoljno istražene mogućnosti primene i razvoja turističke politike u funkciji razvoja turizma, što se praktično odražava kao privlačan i interesantan problem istraživanja.

Primena takve koncepcije insistira na naglašavanju zadovoljavanja potreba ciljnih tržišta i društva u celini. To konkretno znači da uvođenje, eksploatacija i razvoj svakog pa tako i turističkog proizvoda koji se temelji na korištenju vrednosti kulturne baštine, treba voditi računa o nužnosti očuvanja svih karakteristika okruženja turističke odrednice, kao npr. u sociološkom, kulturološkom i ekološkom smislu.

Trend razvoja turizma u Srbiji je u najvećoj meri izazvan činjenicom da je Skupština Srbije usvojila Zakon o turizmu 2004. godine, kao i da je nadležno resorno Ministarstvo trgovine, turizma i usluga Republike Srbije tokom 2005. godine izradilo strateški dokument „Strategije (master plana) razvoja turizma Srbije” kao zvaničnog i za sve učesnike u razvoju turizma obavezujućeg dugoročnog plana razvoja ove oblasti.
Sa druge strane, u oblasti kulture od 2000. godine do danas nije donet ni jedan novi zakon, a ni dugoročna strategija razvoja. Kulturni razvoj stoga nije zasnovan na zvaničnom planskom dokumentu, niti su zakoni koji su na snazi još od vremena Miloševićevog režima dizajnirani tako da podržavaju i omogućavaju stratešku viziju razvoja kulture.
Zato je cilj ovoga rada da prouči postojeće instrumente turističke politike i sagleda kapacitete turističke privred za uspostavljanje partnerske saradnje sa svim zainteresovanim akterima u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva koji kulturni turizam vide kao svoj strateški cilj razvoja. Na osnovu toga biće identifikovana moguća rešenja za efikasniji i efektivniji razvoj turizma uopšte, a pre svega kulturnog turizma.
Rad je zasnovan na polaznoj pretpostavci da kultura i turizam predstavljaju prirodne partnere, ali da to partnerstvo nije uspostavljeno zato što nadležna resorna ministarstva nemaju podednako razvijene kapacitete za strateško planiranje razvoja kulturnog turizma. Dok resorno ministrastvo u čijoj je nadležnosti turizam već radi na izmenama i dopunama Zakona o turizmu donetog 2004. godine, dotle Ministartvo kulture nije uspelo ni da stavi nove zakonske predloge na dnevni red skupštinskog zasedanja, a pre svega krovni zakon o kulturi koji, pored ostalog predviđa da Skupština Srbije usvaja nacionalni program za kulturu. Pošto njega predlaže Ministarstvo, a Ministarstvo nema program jer krovni zakon još nije usvojen, mora se pretpostaviti da će i u bližoj budućnosti instrumenti turističke i kulturne politike za razvoj kulturnog turizma biti nejednako razvijeni što ne pogoduje ravnopravnim partnerskim odnosima. Međutim, na nivou lokalnih zajednica partnerstvo između kulture i turizma je ne samo moguće nego i poželjno. Moguće zato jer gradovi i opštine vode samostalne razvojne politike nezavisno od republičkih resornih ministarstava i Vlade RS. Poželjno zato što svaki grad i opština u Srbiji raspolažu određenim kulturnim potencijalima koji mogu biti atraktivni za turiste, te bi njihovim aktiviranjem i većom turističkom posetom bili ostvareni znatno veći efekti koji bi doprineli bržem ekonomskom i socio – kulturnom razvoju lokalne zajednice.

Turizam se sve više prepoznaje kao oblast koja može da bude značajan činilac razvoja, iako do sada on nije sagledavan kao oblast koja može da bude nosilac privrednog, ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja. Ovo prevashodno zbog toga što je nasleđeni turistički sistem sa postojećom turističkom infrastrukturom bio ne samo nefunkcionalan, već i zbog toga što tokom poslednjih 15 godina nije bilo investicionih ulaganja u njegovo održavanje i razvoj. Takva situacija zahtevala je dubinsku analizu efikasnosti postojećeg modela, kao i ocenu konkurentnsti turizma u odnosu na kretanja na svetskom turističkom tržištu, da bi se na osnovu dobijenih rezultata mogla razviti strategija razvoja turizma do 2015. godine.
S obzirom da je zatečeni sistem sa postojećom turističkom infrastrukturom stvaran tokom druge polovine XX veka za ukupnu teritoriju Republike Srbije i da je bio jedinstven i primenjivan u svim opštinama i gradovima Srbije, bilo je neophodno sagledati situaciju na makro planu da bi se mogle projektovati razvojne strategije lokalnih zajednica. U tom smislu dokument Ministarstva trgovine, turizma i usluga RS „Strategije (master plana) razvoja turizma Srbije”, koji se u trenutku pisanja ovog dokumenta nalazio u završnoj fazi usvajanja, predstavlja dubinsko istraživanje i analizu turizma u Srbiji i neophodni okvir za analizu stanja i mogućih rešenja za podizanje kapaciteta lokalnih samouprava za nove inicijative u cilju efikasnijeg i efektivnijeg podsticanja i unapređenja razvoja turizma. U dokumentu se ističe da iako Srbija poseduje raznovrsnu atrakcijsku strukturu, nju ne prati adekvatan profil turističkih proizvoda. Naime, u okviru svih ključnih turističkih atrakcija, sve inicijalne ponude su oblikovane pre 20-tak i više godina, koje su još dodatno, zbog odsustva Srbije sa međunarodnog turističkog tržišta ostale nemodernizovane i nedovoljno privlačne i atraktivne. Nasleđena turistička suprastruktura je uglavnom stvorena za potrebe domaćeg turističkog tržišta, a naročito socijalnog, omladinskog i dečjeg turizma zahvaljujući činjenici da je glavni fokus turističkog razvoja bio na jadranskom moru. Tako su glavni današnji proizvodi koje prati i nacionalna statistika Srbije banje s klimatskim lečilištima, planine i administrativni centri, među kojima je na prvom mestu grad Beograd. U tom smislu Beograd se strateški pozicionira kao zavodljiva, uzbudljiva, kreativna i inovativna metropola i kao kosmopolitiski grad dobrih vibracija.
Ovčarsko-Kablarska klisura sa svojim okruženjem još uvek ne može samostalno i globalno da konkuriše na turističkom tržištu i koji se prema raspoloživim i akumulisanim atrakcijama, resursima, infrastrukturom, opremom, uslugama, administrativnom organizacijom i drugim sadržajima podrške može nositi s konkurentskim destinacijama.
Činjenica je, da svojstva i karakteristike turističke ponude zadovoljavaju specifične turističke potrebe u tom smislu što će neki izvori kulturne baštine privući i vezati one segmente
Referentni URL