Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Lobiranje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Lobiranje kao nastojanje bilo grupe ili pojedinca da utiče na odluke vlade u nekoj državi, može se izvršavati na dva načina. To nastojanje može biti upućeno kroz direktan apel onima koji donose odluke u izvršnom ili zakonodavnom telu, ili može biti indirektno (npr. kroz pokušaj da se utiče na javno mnjenje). Može da uključi pismene i usmene pokušaje ubeđivanja, finansiranje kampanja, public-relations kampanje, istraživanja koja se podnose zakonodavnim komitetima i formalno svedočenje pred takvim komitetima.

Lobiranje vrše lobisti, koji mogu biti članovi posebnih interesnih grupa, profesionalci (koji mogu iz struke pravnika, menadžera, komunikologa, ...), koji mogu biti unajmljivani za posao lobiranja ili pojedinci.

Sklapanje saveza

Osnovna pitanja koja se postavljaju pri sklapanju saveza su:
•Zašto je potrebno sklapati saveze?
•Kako treba da deluje jedan savez?
•Kako izabrati saveznika?
•Odnosi u savezu?
•Da li je savez uvek najbolje rešenje?
•Kako izabrati dobru «metu»?
•Da li stupati u savez sa političkim strankama?

Zašto je potrebno sklapati saveze?

Svaka od metoda lobiranja doneće značajnije rezultate ukoloko se vrši organizovano, a ne samostalno. Pri lobiranju, potrebno je sklapati saveze iz više razloga:
•radi povećanja kredibiliteta intervencija u administrativnoj sferi
•radi povećanja reprezentativnosti (zajednočki pristup omogućava nastup u ime viših kolektivnih interesa)
•radi veće mogućnosti trijumfovanja prilikom onih procedura odlučivanja koje se zasnivaju na većinskom glasanju

Svaka inicijativa pokrenuta od strane većeg broja učesnika, pre će biti razmatrana, nego ako je zastupa pojedinac, ili samo jedna interesna grupa.

Kako treba da deluje jedan savez?

Delovanje jednog saveza treba da bude skladno i kolektivno. Grupacija ne mora da bude večna, ali potrebno je da bude relativno trajna.

Logično je da u okviru saveza grupe imaju iste interese, ali nije uvek slučaj da se ti interesi na isti način izražavaju. Veoma je značajno pokazati jedinstven nastup, jer jedino tada je savez zaista efikasan. Sklad je neophodan radi stvaranja uočljive koherencije, koju nije uvek moguće postići. Dešava se da se grupe sa istim interesima ne izražavaju identično, što može da oteža put do željenog cilja. Takođe, nije dovoljno samo prikazati skladan zajednički front, već taj front mora biti najširi mogući. U savez treba da budu uključene različite profesije, interesne grupe i države (u međunarodnim slučajevima). Da bi savez bio efikasan, potrebno je i da svi njegovi članovi imaju koristi od tog saveza. Ako vam neko pomogne da ostvarite nešto, potrebno je da mu na odgovarajući način vratite uslugu. To je od suštinskog značaja ako ne želite da ostanete sami, sa karakteristikama slabog igrača.

Nijedan savez ne mora da traje večno. Pošto se sklapaju radi ostvarenja zajedničkih ciljeva, normalno je da se razilaze kada saveznici prestanu da imaju iste interese. Preduzeća i interesne grupe okupljaju se oko neke teze na ograničen vremenski period. Ovi savezi uglavnom opstaju od jedne do tri godine, koliko traje bitka za određeni projekat. Koalicije se sve više i više formalno organizuju uz pomoć udruženja ili komiteta. Ovakvoj tehnici udruživanja se pribegava čim predmet postaje obimniji. Takođe, saveznici ne moraju da se slažu oko svih oblasti njihovih delovanja. Oni mogu da budu jedinstveni po jednom pitanju, ali njihovi stavovi povodom drugih stvari mogu da budu i potpuno suprotni.

Kako izabrati saveznika?

Jedno od osnovnih pitanja svakako je sa kim sklopiti savez, odnosno, ko ima iste interese kao mi. Potrebno je obratiti se onima koji imaju određene interese samo u okviru date oblasti, što znači da ne moramo u potpunosti da se slažemo sa stavovima te grupe. Potencijalni saveznici, pri tome, teže ka istom rezultatu kao mi, ali mogu imati drugačije motive. Pod terminom «isti interesi» u ovom slučaju podrazumeva se taktika.Dakle solidarnost može da se primenjuje sa različirim partnerima.

Najklasičniji vid solidarnosti jeste sa pripadnicima iste profesije. Nije uvek jednostavno sklopiti savez sa kolegama, jer među njima često postoji odnos konkurencije, a ne partnerstva. Ipak, ovakvi savezi su često neophodni, jer je veoma značajno isticati značaj kolektivnih intervencija određenih profesija u jednoj zemlji, ili na internacionalnom nivou.
Referentni URL