Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Centralno bankarstvo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Mnoge su zadaće države u tržišnoj ekonomiji. Zato ne postoji država u svijetu koja se ne miješa u ekonomiju. U savremenoj ekonomiji osnovna uloga države je da osigurava efikasnost, ispravlja nepravednu diobu dohotka i potiče ekonomski rast i stabilnost.

Da bi poboljšala standard stanovništva, povećala zaposlenost, ubrzala ekonomski razvoj i ostvarila bolju makroekonomsku stabilnost, svaka država mora da vodi adekvatnu ekonomsku politiku.

Uticaj na ostvarenje makroekonomskih ciljeve država vrši putem instrumenata ekonomske politike. Instrumentima ekonomske politike vlada usmjerava ekonomiju, stabilnost cijena i zaposlenost odnosno sve makroekonomske aktivnosti. Glavni instrumenti ekonomske politike su: fiskalna politika, politike dohodaka i monetarna politika.

Fiskalna politka obuhvata izdatke države i oporezivanje. Politike nadzora nadnica i cijena su ustvari politike dohodaka.

Kao jedan od glavnih instrumenata ekonomske politike naveli smo i monetarnu politiku, koju vlada vodi upravljanjem novcem, kreditom i bankarskim sistemom. Kreiranje i sprovođenje monetarne politike u ime države vrši monetarna institucija nazvana centralna banka.

U ovom seminarskom radu ćemo pojasniti pojmove koji su bitni za razumijevanje pojma centralna banka odnosno bankarstvo, te monetarna politika i na kraju samo funkcionisanje Centralne banke BiH.

Centralno bankarstvo

Centralna banka je središnja monetarna institucija u nekoj državi. Uglavnom u svim zemljama egzistira samo jedna takva banka. Negdje ih je više (kao npr. SAD-u, Kanadi), ali opet su sve te banke okupljene oko jedne centralne banke, a zajedno čine FED - sustav federalnih rezervi.

Centralna banka se od poslovnih banaka razlikuje u tome što je ona odgovorna za emisiju novca. To je banka koja ima zakonom određen monopol da izdaje, proizvodi, povlači domaći novac za opticaj, snabdjeva komercijalne banke i čuva njihove rezerve u sklopu svojih rezervi, te njima samostalno upravlja. Obzirom na njeno centralno mjesto u bankarskom i monetarnom sistemu svake zemlje, centralna banka često se naziva i “banka banaka”1.

Mnoge centralne banke imaju ulogu “posljednjeg utočišta” tako što daju zajam komercijalnim bankama kada njihove rezerve postanu nedovoljne. Na taj način centralna banka osigurava i stabilizira cijeli bankarski sistem.

Formalno-pravni položaj i zadaci centralne banke regulišu se posebnim zakonima.

Odgovornost centralne banke

Centralna banka, kao središnja monetarna institucija u nekoj zemlji, je odgovorna za monetarnu politiku te zemlje.

Ključna uloga centralne je obezbeđenje monetarne i finansijske stabilnosti.
Referentni URL