Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Visoki troskovi niskih cena
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Cena je jedan od instrumenata marketing miksa koji u kombinaciji sa ostalim instrumentima industrijskog marketinga treba da omogući ostvarenje željene pozicije i realizovanje ciljeva poslovanja.

Tradicionalni pristup upravljanju cenama tretira cene kao jedini kvantitativni element ponude preduzeća i element koji kupci najviše koriste. Ali, rezultati poslednjih istraživanja govore o neodrživosti navedenih pretpostavki. Činjenica je da samo jedan proizvođač može biti najjeftiniji, pa je ovo strategija koja se najlakše i najčešće kopira. Tako dolazi do rata cena koji ne koristi ni jednom učesniku i zbog toga su se tokom vremena razvili necenovni oblici konkurencije, koji se baziraju na ostalim instrumentima industrijskog marketing miksa.

Poslednjih godina necenovni instrumenti marketing miksa postaju sve važniji pri izboru poslovnih kupaca, ali je cena još uvek važan instrument marketing miksa i jedan od najvažnijih elemenata ponude koji određuje tržišno učešće i rentabilnost preduzeća.

Na međunarodnom tržištu preduzeća koriste različite strategije kako bi ostvarili što veće prihode. U svojim nastojanjima da budu najbolji ponekada postupaju nepošteno koristeći svoj položaj i moć. Velike kompanije služe se ucenama i na taj način prisiljavaju male proizvođače na saradnju.

Primer takvog poslovanja predstaviću u svom seminarskom radu. Naziv rada je "Visoki troškovi niskih cena" i govori o poslovanju kompanije Wal-Mart, najvećeg lanca maloprodajnih objekata na svetu.

Rad je napisan na osnovu stručne literature i podataka sa Interneta, a zamišljen je u osam tačaka gde su obrađeni pojmovi vezani cenu, strategiju cena, Wal Mart, kao najveci maloprodajni lanac trgovina na svetu i njegov uticaj na ukupnu svetsku privredu.

FORMULISANJE STRATEGIJE CENA PROIZVODNIH DOBARA

Preduzeće donosi strategijske odluke o ceni prilikom formiranja cene novog proizvoda i prilikom kratkoročnih i dugoročnih promena cene.

Osnovne strategijske alternative cena su:
•Strategije cena novih proizvodnih dobara,
•Strategije promena cena postojećih proizvodnih dobara,
•Strategija diferenciranja cena,
•Strategija liderskih cena,
•Strategija cena putem tendera i pregovaranja.

Strategija cena u međunarodnom marketingu

Cena je veoma važan instrument pozicioniranja na međunarodnom tržištu. Razvojem novih tehnologija, obezbeđivanjem faktora proizvodnje u svetskim razmerama, pojavom nove konkurencije i tzv. novoindustrijalizovanih zemalja, poput Južne Koreje, Tajvana, Hong Konga i Singapura, cena postaje jedno od najznačajnijih konkurentskih sredstava.

Cene na međunarodnom poslovnom tržištu se određuju na sličan način kao i na domaćem, ali se moraju uzeti u obzir i dodatni faktori koji utiču na formiranje međunarodne politike cena. Potrebno je dodatno razmatrati troškove, iz razloga što cene sirovina i stope razmene mogu fluktuirati, razlikuju se porezi i tarife, treba voditi računa o inflaciji i nestabilnim deviznim kursevima, utvrditi dužinu kanala distribucije i infrastrukturu na svakom međunarodnom tržištu.

Preduzeće može voditi dva tipa poslovne politike cena u međunarodnom marketingu: jedinstvenu i diferenciranu politiku cena.

Osnovni oblici cenovnog pozicioniranja u međunarodnom marketingu su:
•Putem regularnih tržišnih oblika cena,
•Preko diskriminatorskih oblika cena,
•Preko damping cena,
•Preko transfernih cena.

Regularni tržišni oblici cena podrazumevaju uobičajene cene. Diskriminatorske cene su rezultat neopravdano velikih cenovnih razlika za ista proizvodna dobra na različitim tržištima i mnogo se češće primenjuju u međunarodnom nego u nacionalnom marketingu. Damping cene su veoma prisutne u međunarodnom marketingu i predstavljaju niže cene
Referentni URL