Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Anti - doping kontrola
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz biologije i ekologije.

Antidoping kontrola je agencija gde se sprovodi doping kontrola preko ovlašćenih i kvalifikovanih kontrolora, odnosno od strane lica koja poseduju legitimaciju izdatu od strane Anti – doping agencije ili koju je Antidoping agencija priznala kao ekvivalentnu.

Kontrola se može sporvoditi samo od strane ovlašćenih i kvalifikovanih kontrolora, odnosto do strane lica koja poseduju legitimaciju izdatu od strane anti – doping agencije ili koju je ta agencija priznala kao ekvivalentnu.
Organizacija u kojoj se sporovodi ovlašćeni doping mora posedovati važeću homologaciju izdatu od strane ovlašćenog međunarodnog organa ili organizacije (Svetske anti – doping agencije), a u postupku doping kontrole uzete uzorke mara skladištiti, njima rukovati i analizirati ih u skladu s odredbama ovog zakona i odgovarajućim međunarodnim standardima odobrenim od strane Svetske anti – doping organizacije.

Za doping kontrolora može biti imenovano samo lice sa odgovarajućim medicinskim obrazovanjem, koje je prošlo edukaciju organizovanu od strane Antidoping agencije Republike Srbije ili organizacije koju je o vlastila Antidoping agencija.

ANTI – DOPING KONTROLA

Anti – doping kontrola sprovodi se po pravilima utvrđenim od strane anti – doping agencije, a u slučajevima kada se doping kontrola preduzima na međunarodnom takmičenju pod rukovodstvom sportskog saveza, po pravilima tog saveza.

Procedura u anti – doping kontroli

Pocedura u anti – doping kontroli se izvršava na sledeći način :

•Dolazi se do stanice za doping kontrolu
•Vrši se odabir posuda za uzorke
•Vrši se testiranje ispravnosti uzoraka
•Na kraju se vrši uzimanje podataka od lica koji se testira

Stanica za doping kontrolu

Od sportista ili osoba se zahteva u zavisnosti od pravila za određenu sportsku disciplinu, odmah ili najduze sat vremena po obaveštenju da dođu u pomenutu stanicu. U stanici se mora nalaziti frižider sa različitim napicima, svlačionica i tuš.

Odabir posuda za uzorke

Kada sportista ili osoba bude spreman da daje uzorak, odabraće zatvorenu, sterilnu posudu iz plastične kesice. Kontrolor koji je istog pola kao i sportista ili osoba mora da sportistu neposredno nadgledati dok daje uzorak više od devedeset mililitara (>90 ml). Sportista ili osoba je jedini koji rukuje uzorkom dok ga ne preda kontroloru.

Zamoliće Vas da odaberete kutiju označenu brojem i zatvorenu tračicom, koja sadrži dve bočice A i B. Proveri se broj sa kita (kutije) i bočica. Ti brojevi obavezno moraju biti isti.

Referentni URL