Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Atomizeri
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Savremena voćarsko-vinogradarska proizvodnja predpostavlja danas u procesu proizvodnje obaveznu meru - zažtitu od bljnih bolesti i štetočina. Zaštita voćaka i vinove loze od biljnih bolesti, štetočina pa i korova, tek u poslednje vreme postaje redovna mera, jer od iste u mnogome zavisi vićina prinosa i kvalitet plodova voćaka i vinove loze. U toku vegetacione periode potrebno je obaviti veći broj tretiranja, što zavisi od sorti pojedinih vrsti voćaka i vinove loze.

Zaštita vinove loze se prvi put primenjuje u Francuskoj u XIX veku, sa pojavom leđnih prskalica, da bi se kasnije proširila i na voćarsku proizvodnju. Naravno, u početku je vršeno suzbijanje plamenjače vinove loze i to jedinim zaštitnim sredstvom u to vreme plavim kamenom, od kojih se spravljala tzv. "bordovska čorba".

Međutim, danas ima toliko pesticidnih sredstava i to najraznovrsnijih, za suzbijanje svih bolesti i uništavanje štetočina, da dovode do zagadenja spoljne sredine u kojoj rastu kulturne biljke i gde se kreće čovek / voda, vazduh, živi organizmi i dr., što dovodi i do opasnosti za čitavu faunu i floru. . .

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 ATOMIZERI 4
1.1 Rezervoar 5
1.2 Pumpa 5
1.3 Razvodni sistem cevi 7
1.4 Usmerivač ili deflektor 8
1.5 Ventilator 8
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10

Referentni URL