Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mladi u savremenom društvu, sport i omladina
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pojam omladine "sadrži jedno objektivno, materijalno određenje u vidu specifičnog socijalno-istorijskog uređenja generacijskih odnosa pomoću koga se mladi ljudi u datom prostoru i vremenu definišu, pozicioniraju i kontrolišu proces njihovog odrastanja i ulaženja u svet odraslih". Ovako shvaćena kategorija omladine razlikuje se od kategorije mladosti koja se odnosi na bio-antropološka i psihološka univerzalna svojstva ljudske vrste koja imaju svoju organsku bazu u procesima odrastanja, odnosno starenja ljudskih individuuma, što na antropološkom planu dovodi do diferenciranja životnih dobi – mladost, zrelost, starost.
U savremenim društvima dolazi do procesa rastakanja generacija i starosnog doba, što znači da je omladina kao kategorija problematična. Sam termin omladina postulira jedinstvo, a ne varijetete življenja (bilo kao posledice strukturalnih uticaja ili individualnih izbora). S druge strane, nestao je ideološki smisao koji je pojam omladine imao u socijalizmima, i naravno način esencijalizacije tog pojma: omladina je po definiciji bila progresivna grupa sa " uvek već " učitanom homogenošću i kolektivnošću.
Prihvatajući navedenu argumentaciju prikladniji je termin mladi koji je oslobođen ideoloških konotacija i jednoznačnosti koncepta "omladina" . Pojam mladi eksplicira fazu životnog ciklusa koja se smešta između detinjstva i odraslosti (ili između adolescencije i odraslosti), koja, kao uostalom sve starosne grupe, jeste društveni konstrukt. Kategorija mladi sadrži konsenzus o postojanju nekih bioloških datosti (npr. univerzalnost ontogeneze, biopsihičko sazrevanje kao ključno obeležje mladosti) i svest o njihovoj socijalno uslovljenoj artikulaciji. Pojam mladi postulira prvenstveno biološki uzrast, a odnosi se na više generacija i varijetete konstrukata i življenih stvarnosti unutar tog životnog doba. . .

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Mladi u savremenom društvu, sport i omladina 5
1.1 Da li je danas teže biti mlad? 5
1.2 Problemi mladih u savremenom društvu 8
1.2.1 Tehnološke i društvene promene 9
1.2.2 Haos duhovnog sveta 12
1.2.3 Problemi sa roditeljima 15
1.2.4 Problemi sa vršnjacima 15
1.2.5 Problem zaposlenja mladih 16
1.2.6 Slobodno vreme mladih 18
2 Sport i omladina 19
2.1 Pojam sporta 19
2.2 Uloga i značaj sporta u razvoju omladine 20
ZAKLJUČAK 24
LITERATURA 26

Referentni URL