Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ličnost - individualne razlike u organizacionom ponašanju - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.S A D R Ž A J

1. UVOD 4
1.1 Predmet rada 4
1.2 Hipoteza rada 6
1.3 Cilj rada 6
1.4 Problem istraživanja 7
1.5 Metodologija istraživanja 7
2. ORGANIZACIONO PONAŠANJE 7
2.1 Pojam organizacionog ponašanja 7
2.2 Značaj izučavanja organizacionog ponašanja 8
2.3 Naučni osnovi organizacionog ponašanja 9
2.4 Pristupi proučavanja oganizacionog ponašanja 10
3. POJAM LIČNOSTI 10
3.1 Osnovna priroda i uloga u organizacijama 12
3.1.1 Čovjek i situacija 12
3.1.2 Dimenzije ličnosti u organizacionom ponašanju 14
3.2 Rad i aspekti ličnosti 16
3.2.1 Pozitivna i negativna afektivnost 17
3.2.2 Model ponašanja Tip A ili tip B 18
3.2.3 Samoefikasnost 20
3.2.4 Samopoštovanje 21
3.2.5 Samokontrola 22
3.2.6. Makijavelizam 24
3.2.7. Radni motivi 25
4. MJERENJE LIČNOSTI 27
4.1. Najvažnije tehnike 27
4.2. Pouzdanost i validnost 29
5. ZAKLJUČAK 31
6. LITERATURA 32


Referentni URL