Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Merodavno pravo za porodicne odnose
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SadrzajUvod..............................................................................................................3

Materijalni uslovi za zakljucenje braka........................................................4

Zakonodavna istorija ex – Jugoslavije.........................................................6

Kumulativnu primenu lex nationalis buducih bracnih partnera..................7

Primena dela lex fori...................................................................................8

Forma braka................................................................................................9

Zakljucak....................................................................................................11

Literatura..................................................................................................12UvodBrak je ustanova koja pod posebnom zastitom drzave: drustveni i javni interes koji se vezuje za nejga nalaze da odnosi koji proizilaze iz njega ne budu prepusteni slobodnoj volji njegovih ucesnika.

U pogledu punovaznog braka, drzava propisuje uslove koji ne odgovaraju nadzorima, kako materijalne tako i formalne, koji imaju cilj da elinimisu one brakove koji ne odgovaraju nadzorima konkretne zajednice.

Brak, dakle, sklapaju dva lica različitog pola davanjem izjava volje pred matičare Brak se sklapa radi ostvarivanja zajednice života supružnika. Brak ne može sklopiti lice koje je već u braku.

Brak ne može sklopiti lice koje je nesposobno za rasuđivanje.Brak ne mogu sklopiti krvni srodnici u pravoj liniji, a od srodnika u pobočnoj liniji brak ne mogu sklopiti: rođeni brat i sestra, brat i sestra po ocu ili majci, stric i sinovica, ujak i sestričina, tetka i bratanac, tetka i sestrić, deca rođene braće i sestara, te deca braće i sestara po ocu ili majci.

Srodstvo zasnovano usvojenjem (adoptivno srodstvo) predstavlja smetnju za sklapanje braka na isti način kao i krvno srodstvo.

Brak ne mogu sklopiti tazbinski srodnici u prvom stepenu prave linije: svekar i snaha, zet i tašta, očuh i pastorka te maćeha i pastorak. Sud može, iz opravdanih razloga, dozvoliti sklapanje braka između tazbinskih srodnika iz stava 1. ovog člana.

Brak ne mogu sklopiti staratelj i štićenik. Brak ne može sklopiti lice koje nije navršilo 18. godinu života. Sud može, iz opravdanih razloga, dozvoliti sklapanje braka maloletnom licu koje je navršilo 16. godinu života, a dostiglo je telesnu i duševnu zrelost potrebnu za vršenje prava i dužnosti u braku. Brak ne može sklopiti lice čija volja nije slobodna.Materijalni uslovi za zakljucenje braka

Razlike izmedju pojedinih zakonodavstava javljaju se u proceni da li dusevna bolest predstavlja apsolutnu smetnju za zakljucenje punovaznog braka;koji je uzrst neophodan da bi se brak mogao zakljuciti;koji stepen podbocnog krvnog srodstva predstavlja smetnju . Postoje razlike i u pogledu broja smetnji. Nemacka je poznavala smetnju prema kojoj brak nisu mogli da zakljuce preljubnici:lice koje se razvelo zbog preljube nije moglo zakljuciti brak sa osobom sa kojom je izvrsilo preljubu. U toku poslednjih decenija javila su se pitanja koj ase ranije nisu ni postavljala zbog ociglednosti odgovora. U nekim drzavama se postavlja pitanje da li je razlicitost polova neophodan preduslov za zakljucenje braka.

Supružnici su dužni da vode zajednički život te da se uzajamno poštuju i pomažu Supružnici su nezavisni u izboru rada i zanimanja. Supružnici sporazumno određuju mesto stanovanja i odlučuju o vođenju zajedničkog domaćinstva. Supružnici su dužni da se uzajamno izdržavaju pod uslovima određenim ovim zakonom.

U pogledu materijalnih uslova za zakljucenje braka uporedno medjunarodno privatno pravo poznaje dva osnovna principa pri postavljanju kolozionih normi. Prvi pristup odredjuje kao meradovno pravo zemlje u kojoj se brak zakljucuje, a drugi personalno pravo buducih bracnih partnera.

Pravo mesta zakljucenja braka kao merodavno pravo za materijalne uslove zakljucenja braka predstavlja jednostavno koloziono resenje, cija je dobra strana u tome sto nadlezni organ primenjuje domace pravo koj enajbolje poznaje . Osim toga eliminise i problem kvalifikacije izmedju materijalnih i formalnih uslova za zakljucenje braka, sto doprinosi praqvnoj sigurnosti i predvidljivosti merodavnog prava.

Glavna zamerka koj ase stavlja na racun obog kolizionog resenja jeste da ono sirom otvara vrata izigravanju zakona i tako omogucava zakljucivanje brakova protivno uslovima koje propisuju personalna prava buducih bracnih partnera.

. Zato je prigovor javnog porekla prilikom priznavanja ovakvih brakova u drugim drzavama moze igrati znacajnu ulogu. Drugi pristup je prihvacen znatno sire i vise odgovara odnosima ljudi koji imaju pripadnost te drzave. Javljaju se medjutim i brojne dileme o odredjivanju merila za pripadnost jednoj zemlji , odnosno postavlja se pittanje da li primat valja dati drzavljanstvu ili domicilu.


Imovina supružnika može biti zajednička i posebna imovina. Supružnici mogu, pod uslovima određenim ovim zakonom, svoje imovinske odnose urediti bračnim ugovorom. Brak prestaje smrću supružnika, poništenjem i razvodom. Brak prestaje poništenjem i razvodom na dan pravnosnažnosti presude o poništenju odnosno razvodu. Brak prestaje poništenjem ako je ništav ili rušljiv, u skladu sa ovim zakonom.

Brak je ništav ako su ga sklopila dva lica istog pola, ako izjave volje supružnika nisu bile potvrdne ili ako brak nije sklopljen pred matičarem.

Brak je ništav ako nije sklopljen radi ostvarivanja zajednice života supružnika. Brak između lica iz stava 1. ovog člana neće se poništiti ako je zajednica života supružnika naknadno uspostavljena. Brak je ništav ako je sklopljen za vreme trajanja ranijeg braka jednog supružnika. Novi brak neće se poništiti ako je raniji brak u međuvremenu prestao. Brak je ništav ako ga je sklopilo lice nesposobno za rasuđivanje. Ako lice iz stava 1. ovog člana naknadno postane sposobno za rasuđivanje, brak je rušljiv.

Brak je ništav ako su ga međusobno sklopili krvni, adoptivni ili tazbinski srodnici između kojih nije dozvoljeno sklapanje braka. Brak između tazbinskih srodnika iz stava 1. ovog člana ne mora se poništiti ako postoje opravdani razlozi. Brak je ništav ako su ga međusobno sklopili staratelj i štićenik.

Brak je rušljiv ako ga je sklopilo maloletno lice bez dozvole suda. Brak maloletnika ne mora se poništiti ako se zadovolje uslovi iz člana 23. stav 2. ovog zakona. Brak je rušljiv ako je na njegovo sklapanje supružnik pristao pod prinudom. Prinuda postoji kada je drugi supružnik ili neko treći silom ili pretnjom izazvao opravdan strah kod supružnika i kada je on zbog toga pristao na sklapanje braka.

Strah se smatra opravdanim kada se iz okolnosti vidi da je ugrožen život, telo ili drugo značajno dobro jednog ili drugog supružnika odnosno trećeg lica.

Brak je rušljiv kada je na njegovo sklapanje supružnik pristao u zabludi o ličnosti drugog supružnika ili o nekoj njegovoj bitnoj osobini. Zabluda o ličnosti postoji kada je supružnik mislio da sklapa brak sa jednim licem, a sklopio je brak sa drugim licem (zabluda o fizičkoj ličnosti), odnosno kada je sklopio brak sa licem sa kojim je želeo, ali to lice nije ono za koje se izdavalo (zabluda o građanskoj ličnosti), a supružnik koji je u zabludi ne bi sklopio brak da je za to znao. Zabluda o nekoj bitnoj osobini postoji kada se radi o takvoj osobini zbog koje supružnik koji je u zabludi ne bi sklopio brak da je za nju znao.

Supružnici imaju pravo na razvod braka ako zaključe pismeni sporazum o razvodu. Sporazum o razvodu obavezno sadrži i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Sporazum o vršenju roditeljskog prava može imati oblik sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava.

Svaki supružnik ima pravo na razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika.
Referentni URL