Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Izbeglice kao istraživana lica
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Izbeglice su one osobe koje nemaju državljanstvo zemlje iz koje su izbegle, ali su u njoj imale redovno boravište . Izbeglištvo je složena pojava, koja ima svoje ekonomske, socijalne, političke, pravne, psihičke i druge dimenzije. Prethodna definicija je fenomenološka, pragmatična i operacionalna, ali ona nam malo govori o tome ko je odgovoran za to što neko postaje izbeglica, a još manje da li postoje neka i koja su to strukturalna svojstva ljudskog društva ili političke zajednice koja ovu staru pojavu iznova čine aktuelnom i za koja to društva važi posebno?

Da bismo sebi pomogli u odgovoru na ovako krupna pitanja, izbeglištvo moramo shvatiti u njegovoj višedimenzionalnosti, a posebno u kontekstu složene problematike etničkih sukoba i odnosa manjina/većina, ali i u kontekstu interakcije i sudara tradicionalizma i modernosti. Odnos manjina/većina je i inače jedan od najaktuelnijih odnosa u savremenim razvijenijim ili manje razvijenim demokratijama, tim pre što se pojam "manjina", i po svom obimu i po sadržaju, sve više širi i umnožava, a pojam "većina" neprekidno redefiniše, u zavisnosti od konkretnih okolnosti koje, između ostalog, nastaju i zadobijanjem i korišćenjem starijih i novijih manjinskih prava...

Sadržaj:


UVOD 3
1.1 Izbeglištvo kao društveni problem 4
1.2 Izbeglištvo kao nasilje 8
1.3 Pokradeni i poniženi 9
1.4 Poniženje 12
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 18

Referentni URL