Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Računovodstveno obuhvatanje dugoročnih rezervisanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Radi ispravnog periodiziranja rezultata, odnosno radi ispunjenja zahteva koji proističu iz principa periodiziranja rezultata pored računa vremenskih razgraničenja koriste se rezervisanja. Reč je o obračunskim pozicijama koje treba da omoguće obuhvatanje troškova čiji je nastanak izvestan u period dužem od jedne godine, a koji su uslovljeni poslovanjem preduzeća, a do dana bilansa, odnosno kojima nasuprot stoje prihodi koji su u datom obračunskom period ostvareni u punom iznosu.

Pošto je izvesno da su ovi troškovi i po tom osnovu i obaveze odnose na dati obračunski period, ali na dan bilnsa, nije poznata njihova visina, kao ni dospelost, koja se vezuje za period duži od godine dana ovi troškovi se ne mogu obuhvatati preko računa pasivnih vremenskih razgraničenja.

Takvi troškovi se procenjuju i za procenjeni iznos troškova se zadužuje odgovarajući račun vrsta troškova, a odobrava račun dugoročnih rezervisanja. Kada isplate po osnovu ovih troškova nastanu, odnosno kada nastanu obaveze tada se račun dugoročnih rezervisanja zadužuje a odobrava se račun dobavljača, odnosno žiro računa. . .

S A D R Ž A J


UVOD - 2 -
1. RAČUNI GRUPE 40 - 3 -
2. PRIZNAVANJE DUGOROČNIH REZERVISANJA - 5 -
2.1 Sаdаšnjа obаvezа - 5 -
2.2 Prošli događaj - 6 -
2.3 Verovatan odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi - 6 -
2.4 Potencijalne obaveze - 7 -
2.5 Potencijalna sredstva - 7 -
3. ODMERAVANJE - 8 -
3.1 Nаjboljа procenа - 8 -
3.2 Rizici i neizvesnost - 10 -
3.3 Sadašnja vrednost - 10 -
3.4 Budući događaji - 11 -
3.5 Očekivano otuđivanje sredstava - 12 -
4. OBELODANJIVANJA DUGOROČNIH REZERVISANJA - 12 -
5. PRIMER KNJIŽENJA DUGOROČNOG REZERVISANJA - 14 -
ZAKLJUČAK - 15 -
LITERATURA - 15 -

Referentni URL