Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Vrtić kao otvoreni sistem vaspitanja i obrazovanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Kao najopštija definicija pedagogije prihvaćeno je određenje da je to nauku o vaspitanju. Predškolska pedagogija je jedna od pomoćnih disciplina ove nauke. Ona se bavi „prikupljanjem, opisivanjem, kritičkim preispitivanjem i sistematizovanjem činjenica o pojavama u oblasti vaspitanja dece ranog uzrasta i faktorima koji posredno i neposredno utiču na njihov razvoj od rođenja do polaska u školu“. U nekim definicijama predškolske pedagogije nalazimo ograničenje njenog predmeta na dva konteksta: institucionalni i porodični. Takav je slučaj sa sledećom definicijom: „predškolska pedagogija – pedagoška disciplina koja se bavi proučavanjem vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta u institucionalnom (društvenom) i porodičnom kontekstu“.
Najopštiju i najmanje spornu definiciju ove discipline možemo sažeti u formulaciji da je “predškolska pedagogija disciplina pedagogije koja se bavi proučavanjem specifičnosti vaspitanja, vaspitnim uticajima, igrom i igrovnim aktivnostima dece od njihovog rođenja do polaska u školu“. Uočavanje tokova vaspitnih uticaja, interakcije faktora, zakonomernosti svih vaspitno-obrazovnih uticaja i ishoda, specifičnosti i uzročnoposledičnih odnosa koji vladaju u društvu i prirodi a odnose se na predškolsko vaspitanje, sve je to sastavni deo predškolske pedagogije. Ova saznanja ona klasifikuje, sistematizuje i sortira u konzistentan sistem koji treba poslužiti razumevanju i optimizaciji predškolskog vaspitanja....

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Vrtić kao otvoreni sistem vaspitanja i obrazovanja 4
1.1 Pojam i karakteristike vrtića kao otvorenog sistema vaspitanja i obrazovanja 4
1.2 Prednosti vrtića kao otvorenog sistema obrazovanja i vaspitanja 7
1.3 Uloga vaspitača u dečjem vrtiću kao otvorenom sistemu obrazovanja i vaspitanja 8
1.4 Transformisanje dečjeg vrtića u otvoren sistem obrazovanja i vaspitanja 10
1.5 Vrtić kao otvoreni sistem obrazovanja i vaspitanja u našoj zemlji 12
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14

Referentni URL