Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj sociokulturalnog konteksta na Frojdovo shvatanje o ljudskoj prirodi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Ljudi se oduvek bave poreklom individualnih razlika koje svakog pojedinca čine jedinstvenim i različitim od drugih. Koji činioci stoje iza toga, ili još bliže, koje determinante utiču na tok razvoja pojedinca, naročito psihičkog razvoja? U svim pokušajima tumačenja (laičkim, religijskim, naučnim) susrećemo dileme o urođenim i/ili stečenim razlikama, o razvoju kao kvantitativnim i/ili kvalitativnim promenama, o pasivnoj i/ili aktivnoj i kreativnoj ulozi pojedinca u svom razvoju. Međutim, sa razvojem teorija sve je uočljivije da se pored filogenetskih i ontogenetskih pojavljuje i društveno-istorijski faktor; javlja se uvažavanje društvene prirode čoveka, uviđa da su razvoj i vaspitanje međusobno zavisni.

Socijalizacija je proces učenja tokom kojeg usvajamo norme i pravila svoje kulture i postajemo sposobni da učestvujemo u društvenim odnosima. Doslovno taj pojam znači „učiniti društvenim“. Socijalizacijom se društvene vrednosti, norme i obrasci ponašanja prenose s jedne generacije na drugu i usvajaju, da bi postale sastavni deo ličnosti. U socijalnoj psihologiji, to je složen i slojevit fenomen formiranja ljudske jedinke pod uticajem socijalne sredine, gde se biološki nemoćna i nezrela jedinka ( ali sa ogromnim razvojnim potencijalom) transformiše u ličnost odraslog pripadnika društvene zajednice (socijalno, humano, kulturno i moralno biće). Prema N.Rotu, izvori socijalizacije (društvo i kultura) određuju ciljeve i postavljaju standarde socijalizacije, a neposredni vršioci ili agensi socijalizacije (npr. porodica, škola, vršnjaci itd.) su njihovi prenosioci pomoću kojih se ostvaruju propisane norme i ciljevi. Psihološki problemi objašnjenja socijalizacije neodvojivi su od proučavanja karaktera, temperamenta, intelekta, fizičkih svojstava, emocija, bioloških i socijalnih motiva i njihovog uticaja na međuljudske odnose. . .

Sadržaj :

UVOD 3
1 Psihoanaliza i vaspitanje 4
2 Frojd i kultura 5
ZAKLJUČAK 6
LITERATURA 7

Referentni URL