Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Primena inovacija u osnovnoj školi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Promene koje vaspitno-obrazovni rad u školi čine boljim nazivamo razvojnim, inovativnim promenama, jednom rečju inovacijama. Da bi škola bila u koraku sa brzim društvenim promenama treba stalno da unapređuje svoj rad. Kvalitativnu dimenziju toga rada čine pedagoške inovacije. Zato su inovacije tj. primena inovacija važan činilac unutrašnje reforme škole.

Tema ovoga rada jestu rezultati istraživanja osnovnih činilaca koji utiču na prihvatanje i primenu inovacija u funkciji unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada do kvalitetne – inovativne škole. Napominjemo da interpretacija rezultata nije data u celosti zbog veličine rada.

Predmet ovog istraživanja bio je utvrđivanje osnovnih činilaca koji utiču na prihvatanje i primenu inovacija u funkciji unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada do kvalitetne – inovativne škole. Cilj nam je bio da utvrdimo stavove i mišljenja nastavnika o primeni inovacija na putu od tradicionalne do kvalitetne škole i probleme i teškoće na koje nailaze u primeni inovacija.

Inovacije su važan činilac unutrašnje reforme škole. Promene u školi su nužne, jer se od nje očekuje da prati društvene promene. Ovaj rad usmeren je na unapređivanje vaspitanja i obrazovanja.

U radu izlažemo deo analize i interpretacije rezultata istraživanja. Inovacije u školi mogu biti raznovrsne, počev od ciljeva i zadataka, preko nastavnih metoda, oblika i sredstava, zatim, sadržaja i udžbenika, načina korišćenja literature, vaspitnih uloga itd....

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 CILj, ZADACI I HIPOTEZE ISTRAŽIVANjA 4
1.1 Cilj istraživanja 4
1.2 Opšti i posebni zadaci istraživanja 4
1.3 Opšte i pomoćne hipoteze 5
2 METODE, TEHNIKE I INSTRUMENTI ISTRAŽIVANjA 5
2.1 Uzorak istraživanja 6
2.2 Organizacija istraživanja 6
2.3 Postupci statističke obrade podataka 7
3 ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANjA 7
3.1 Stavovi i mišljenja nastavnika o primeni inovacija u nastavi 7
3.2 Raznovrsnost primene nastavnih metoda, oblika i didaktičko-informatičkih medija u nastavi 9
3.2.1 Raznovrsnost primene nastavnih metoda u nastavi 9
3.2.2 Raznovrsnost primene nastavnih oblika u nastavi 10
3.2.3 Stepen korišćenja didaktičko-informatičkih medija u nastavi 11
3.3 Sistem podrške nastavnicima u školi u primeni inovacija 12
3.4 Uloga direktora i pedagoga u upravljanju promenama (inovacijama) u školi 13
3.5 Motivi nastavnika za primenu inovacija u praksi 15
3.6 Angažovanost nastavnika na individualnom stručnom usavršavanju praćenjem pedagoških listova i časopisa 16
3.7 Najvažnije smetnje većem angažovanju nastavnika u stručnom usavršavanju 18
3.8 Tipične teškoće na koje nastavnici nailaze u svom radu i problemi i poteškoće u vaspitanju i obrazovanju danas 20
ZAKLJUČAK 22
LITERATUTA 23
PRILOZI 24

Referentni URL