Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Arbitraza
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
U pravilima MIGA zapisano je da ona “nece zakljuciti ni jedan ugovor o garanciji pre nego vlada zemlje domacina ne odobri osiguranje garancije protiv rizika odredjenog za visinu odstete”.U slucaju da pregovori izmedju MIGA i zemlje domacina propadnu,svaka strana ima pravo pristupa medjunarodnoj arbitrazi,osim ukoliko obe prvo ne odluce da pribegnu pomirenju.
Koje rizike pokriva MIGA?Prvo,to je rizik da vlada zemlje zavede restrikcije na konverziju valute i transfer.Drugo,postoji rizik od gubitka koji bi proistekao iz zakonskih ili administrativnih akcija vlade zemlje domacina,a odnosi se na lisavanje vlasnistva,kontrole ili znacajnih koristi stranog ulagaca nad njegovom investicijom.Trece,od odricanja vladinih ugovora gde investitori nemaju pristup kompetetnom forumu,sto moze da proizvede nerazumna pravna zakasnjenja ili da onemoguci primenu odggovarajucih pravila u njihovu korist.Cetvrto se odnosi na rizik oruzanih sukoba ili civilnih nemira.Peto su ostali nekomercijalni rizici,od slucaja do slucaja,na osnovu zajednickog zahteva investitora i zemlje domacina,a sa odobrenjem Agencije.MEDJUNARODNI CENTAR ZA RESAVANJE SPORNIH INVESTICIJA-ICSID


1966. godine u okviru Svetske banke osnovan je Medjunarodni centar za resavanje spornih investicija-ICSID.Razlog za ozbiljno razmisljanje i samo stvaranje ove specijalizovane institucije bilo je cvrsto uverenje i stav Svetske banke da bi ona mogla uspesno i permanentno resavati sve sporove koji se odnose na medjunarodne investicije.

Konvencija o osnivanju stupila je na snagu 14 oktobra 1966. godine.ICSID ima administrativno vece i sekretarijat.Administrativno vece je pod ingerencijom predsednika svetske banke i sastoji se od po jednog predstavnika svake drzave koja je potpisala konvenciju.Do avgusta 2002. godine 127 zemalja potpisalo je konvenciju ICSID-a.Godisnji sastanci veca se odrzavaju zajedno sa redovnom godisnjom skupstinom Svetske banke.
Ova autonomna medjunarodna organizacija ima vrlo blisku saradnju i poslovne aktivnosti sa Svetskom bankom.Sve njene clanice su istovremeno i clanice banke.Troskovi sekretarijata finansiraju se iz budzeta banke,mada troskovi nekih transakcija padaju na teret zemalja clanica ucesnica u tim transakcijama.U tom smislu naznacujemo sledeca tri organizaciona cilja: Prvo prema usvojenoj konvenciji ICSID obezbedjuje se arbitraza izmedju clanica i investitora,dok se ucestvovanje u arbitrazi obavlja u celosti na volonterskoj osnovi.Sve clanice koje su potpisale ugovor-medjunarodnu konvenciju moraju postovati i pridrzavati se svih odluka u okviru ovog centra.
Drugo,pored vec navedene arbitraze izmedju zemalja clanica 1978. godine doneseno je vise dodatnih pravila od strane ICSID-a i sekretarijata centra koji omogucava donosenje legalnih dokumenata izmedju zemalja clanica i drugih drzava.Ova dodatna pravila omogucuju arbitrazu i u slucajevima kada nisu sporne samo investicije vec i transakcije koje se razlikuju od obicnih komercijalnih transakcija.
Treca aktivnost ICSID-a se odnose na resavanje sporova koja su sadrzana u sekretarijatu-resavanje arbitraznih ad hoc (neinstitucionalnih) sporova.Ovde se najcesce radi o kontestima sporazuma za arbitrazu pod arbitraznim pravilima komisije Ujedinjenih nacija za medjunarodne trgovinske zakone-United Nations Commisions on International Trade Law-UNCITRAL koja su specijalno donosena za ad hoc transakcije.
Sto se pak tice provizija za ICSID arbitrazu treba reci da se ovo pitanje regulise odredbama izmedju zemalja clanica i investitora iz drugih zemalja.Takozvani “napredni ugovori” koje su drzave sklopile da bi prihvatile ICSID arbitrazu mogu biti pronadjeni u oko dvadeset investicionih zakona i u oko 900 bilateralnih investicionih ugovora.Znaci da arbitraza koja se provodi pod okriljem ovog centra je slicna glavnim modelima za resavanje spornih investicija kod cetiri multilateralna ugovora (NAFTA,the Energi Charter Agreement-Kartagenski ugovor o slobodnoj trgovini i Colonia Investment Protocol of Mercosur).
Znacajno je istaci da prema usvojenoj Konvenciji sediste ne mora biti izricito u Vasingtonu,vec ucesnici u pregovorima pod okriljem centra mogu sklopiti sporazume sa stalnim arbitraznim sudom u Hagu,zatim sa regionalnim arbitraznim centrima Azije i Afrike u Kairu i Kuala Lumpuru,te australijskimm centrom za medjunarodnu komercijalnu arbitrazu u Melburnu,Singapurskim medjunarodnim arbitraznim centrom i GCC komercijalnim arbitraznim centrom u Bahreinu.Svi ovi sporazumi su se pokazali korisnim i svrsishodnim i vise puta su podstakli i pospesili raznovrsne odluke saradnje i kooperacije centra i ovih institucija.Broj sporazuma koji su sklopljeni pod pokroviteljstvom ICSID-a se znacajno povecao u nekoliko proteklih godina.Ovo ukljucuje slucajeve koji su doneseni pod konvencijom i dodatnim pravilima centra.Od 1983. godine centar je kosponzorisan od strane americke arbitrazne asocijacije-(AAA-American Arbitration Associationn).

Clan 14.

Raskid ugovora i pravne posledice raskida

14.1. Pored slucajeva raskida ugovora u smislu posebnih clanova ovog ugovora, svaka strana može raskinuti ugovor i zbog razloga navedenih u ovom clanu.

14.2. Davalac lizinga može jednostrano raskinuti ugovor o lizingu ako nastupi jedna od sledecih okolnosti:

1) ako korisnik lizinga upotrebljava opremu suprotno ovom ugovoru ili na
neuobicajeno štetan nacin,
2) ukoliko korisnik lizinga ne placa naknadu za korišcenje stvari datih u lizing, pa to ne ucini naknadno po pismenoj opomeni u roku od ___ dana,
3) ukoliko korisnik lizinga da stvari u podlizing bez pismenog odobrenja davaoca
lizinga,
4) ukoliko vrši vece rekonstrukcije i adaptacije na stvarima koje su predmet lizinga bez prethodnog odobrenja davaoca lizinga,
5) ako korisnik lizinga ucini bitnu povredu ugovora,
6) ako se na stvarima koje cine predmet lizinga konstituiše pravo zaloge ili zaplene, ili je izdata naredba o prisilnoj prodaji tih stvari,
7) ukoliko je protiv korisnika lizinga otvoren postupak sanacije, ili stecaja.

14.3. Korisnik lizinga može jednostrano raskinuti ovaj ugovor ako nastupi jedna od sledecih okolnosti:

1) ukoliko oprema koja je predmet lizinga nije krivicom davaoca lizinga predata u roku
koji je utvrden ovim ugovorom,
2) ukoliko oprema koja je predmet ugovora o lizingu, po svojim bitnim osobinama ne
odgovara ugovorenim osobinama,
3) ukoliko je oprema i pripadajuci delovi štetna po zdravlje ljudi, ili u vecoj meri
zagaduje životnu sredinu, a da davalac lizinga nije o tome upozorio korisnika lizinga,
4) ukoliko materijalni nedostaci nisu otklonjeni u naknadnom razumnom roku,
5) ukoliko je privremeni prekid ugovora trajao duže od rokova utvrdenih ovim
ugovorom,
6) ukoliko je oprema koja je predmet ovog ugovora oduzeta korisniku lizinga na
osnovu dokazanog jaceg prava treceg lica.

14.4. Raskid ugovora saopštava se drugoj strani pismeno (preporucenim pismom, telegramom, teleksom) uz tacno navodenje razloga za otkaz.

14.5. Raskid ugovora se daje sa otkaznim rokom od ___ dana. Otkazni rok pocinje teci od dana prijema pismenog otkaza.

14.6. Ukoliko dode do raskida ugovora na osnovu clana 17.2. ovog ugovora pa korisnik lizinga ne vrati davaocu lizinga opremu koja cini predmet lizinga, davalac lizinga ce naplatiti svoja potraživanja iz bankarske garancije.

14.7. Ukoliko dode do raskida ugovora na osnovu tacke 17.3. ovog ugovora, davalac lizinga je dužan da obešteti korisnika lizinga u visini jednogodišnje naknade za korišcenje lizinga ili ________________ u paušalnom iznosu.


Clan 15.

Rešavanje sporova

15.1. Sve eventualne sporove koji bi mogli nastati iz ovog ugovora, ugovorne strane ce pokušati da reše sporazumno.

15.2. Ukoliko stranke ne postignu sporazumno rešenje, za rešenje spora stranke ugovoraju nadležnost Spoljnotrgovinske arbitraže u Beogradu, koja ce definitivno rešiti nastali spor.

15.3. Stranke su saglasne da se u arbitražnom postupku primeni Pravilnik Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Jugoslavije u Beogradu.

15.4. Stranke ugovaraju _________ materijalno pravo za rešenje spora nastalog iz ovog ugovora I povodom ovog ugovora.

15.5. Stranke se obavezuju da ce izvršiti arbitražnu odluku o roku koji je odreden u samoj odluci saglasno Pravilniku Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Jugoslavije u Beogradu.


Clan 16.

Bankarska garancija

16.1. Korisnik lizinga ce obezbediti davaocu lizinga garanciju banke _________ za uredno placanje naknade prema uslovima ovog ugovora kao i za placanje kupoprodajne cene opreme po isteku ugovora.
16.2. Tekst bankarske garancije dat je u Aneksu IV koji cini sastavni deo ovog ugovora.
Referentni URL