Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Oblikovanje sadržaja poruke kao bitan elemenat uspeha u poslovnoj komunikaciji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Komunikacija je interakcija između dve ili više osoba, pri kojoj jedna osoba utiče na ponašanje druge osobe.Interakcija je kriterijum uspešnosti komuniciranja pri čemu treba pratiti učinke interakce. Komunikacija, u najširem smislu, se može definisati kao razmena informacija, ideja i osećaja formalnim i neformalnim sredstvima, prilagođena društvenoj prirodi situacije.
Predmet ovog rada je oblikovanje sadržaja poruke u poslovnoj komunikaciji. Cilj rada je utvrditi koji su načini prenošenja poruke i kako se oni ostvaruju.
Polazi se od hipoteze da je poruka bitan aspekt poslovne komunikacije i da u najvećoj meri utiče na sam proces pregovaranja i komunikacije uopšte.
U radu je korišćena metoda teorijske analize.
Komunikacija je složen proces čiji uspeh ne uvek zajamčen stoga što:
poslata i primljena poruka nisu nikada identične, jer dve osobe daju različita značenja komunikacijskim simbolima, zbog čega može doći do nesporazuma u komunikaciji;
oblik i sadržaj poruke ovise o veštini kojom pošiljalac komunikacijsku nameru pretvara u komunikacijske simbole i o veštini kojom primalac te simbole interpretira.
S aspekta komuniciranja preduzeće je određeno s tri temeljne varijable, a to su varijabla odlučivanja, varijabla izvršavanja i varijabla kontrole. Dakle, komuniciranje u preduzeću predstavlja prenošenje informacija od tačke odlučivanja do tačke izvršenja, povratno od tačke izvršenja preko sastava kontrole natrag do početne tačke odlučivanja...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Oblikovanje sadržaja poruke u poslovnoj komunikaciji 4
1.1 Učesnici u razmeni poruka 4
1.2 Pet principa prenošenja poruka 5
2 Sredstva prenošenja sadržaja poruke 6
2.1 Oblik sadržaja poruke 8
2.2 Usklađivanje sadržaja poruke sa stanovišta hijerarhije i funkcionalnosti 10
2.3 Upotreba sadržaja poruke 12
3 Aspekti prenošenja poruke 14
3.1 Govor tela i način izražavanja 14
3.2 Značenje reči 15
3.3 Briga za sagovornika 15
3.4 Slušanje sagovornika 15
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 21

Referentni URL