Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Krizni menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Krizne situacije su pojava koja prati funkcionisanje i razvoj savremenog preduzeća. Turbulentno okruženje i globalizacija nameću potrebu kriznog menadžmenta kako kao ex - ante aktivnosti da do kriza ne dođe, tako i ex-post aktivnosti kada treba izaći iz već nastale krize.

Krize danas pogađaju:

- državne subjekte,
- političke i državne institucije,
- kao i različite druge organizacije, ali i čoveka kao osobu.

Neke krize uzrokuju velike i nepopravljive štete.
Krize imaju, ili bi trebale imati, strateško mesto u životu organizacija.
Zbog velike važnosti kriza, danas se u suvremenom menadžmentu pridaje velika važnost kriznom komuniciranju.

Krizna komunikacija je poput stare indijske priče o čoveku s povezom preko očiju koji pokušava opisati slona. Svaki čovek opisuje samo onaj deo koji osjeća, što rezultira vrlo različitim opisima životinje. Takvo se komuniciranje u različitim oblicima koristi u rukovođenju krizom.

Zavisno od članka ili knjige koju je neko pročitao, mogu se otkriti bitno različita značenja pojma i pogledi na krizu.
Međutim, jedno je zajedničko svim krizama. Krize dolaze iznenada i neočekivano.

No bez obzira na factor iznenađenja, svaka se organizacija, komercijalna ili javna, može pripremiti za krizu.

Brojne metode poput:

- definisanja kriznoga centra,
- krizne revizije,
- pripremanje priručnika o krizi,
- vježbanj kriznih situacija i sl., mogu pomoći organizaciji da bolje upravlja krizom. . .

S A D R Ž A J

1 UVOD 3
2 Krizni menadžment 4
2.1 Koncept krize i kriznog menadžmenta 4
2.1.2 Neadekvatnost tradicionalnog koncepta kriznog menadžmenta 7
2.1.3 Netradicionalni pristup kriznom menadžmentu 8
2 Krizni modeli i različiti okviri organizacije 10
5 Strategija kao odgovor na krizu 11
5.1 Strategija i kriza – definisanje pojmova 11
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14

Referentni URL