Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Povrede i oboljenja krvnih sudova
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Iako hirurški postupci, početak tehničkog izvođenja potiču još iz vremena primitivnog čoveka, upravo odonda kada se taj primitivni čovek našao pred povredom o kojoj je trebalo brinuti, ipak je hirurgija kao nauka prizanta tek od pre dva – tri veka. Znamo da su izvesni planski operativni postupci izvođeni još u starom veku kako u Evropi (Grčka i Rim) tako i u narodima Azije (Kina, Indija). Znamo da je i tokom srednjeg veka bilo ljudi koji su raspolagali za to doba solidarnim medicinskim znanjem iz oblasti koja je pripadala hirurgiji. Ali hirurgija doživljava svoje pravo razviće tek od druge polovine XIX veka, kada je počelo da se na osnovu antisepse i asepse, pomažući se anestezijom. Najveći uspon doživljava hirurgija krajem XIX i početkom XX veka da bi se naglo razvijala u XX veku. Savremena hirurgija koristi tekovine svih drugih grana medicine pa i tehničkih nauka.

Hirurgija je grana kliničke medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti koje se moraju lečiti radom ruku hirurga i primenom mehaničkih sredstava (instrumenata). Operativna hirurgija se može podeliti prema pristupu lečenja u četiri grupe:

- reparacija rana,
- ekstirpacija obolelih delova ili celih tkiva i organa,
- rekonstruktivna hirurgija i
- fiziološka hirurgija.

Da bi mogao ostvariti uspešan rad, pored manuelne spretnosti za hirurga je neophodno da ima široko medicinsko obrazovanje, kao i poznavanje tehnike i tehnologije. Zbog napredta hirurgije i sve većeg obima znanja i razvoja brojnih operativnih tehnika, a u cilju pružanja bolje medicinske usluge pacijentima, hirurzi se sve više specijalizuju, tako da dolazi do razvoja novih hirurških disciplina ili njihovih poddisciplina. Iz hiurgije su se danas izdvojile brojne grane:

- neurohirurgija,
- maksilofacijalna hirurgija,
- plastična i rekonstruktivna hirurgija,
- grudna hirurgija,
- vaskularna hirurgija, kao i druge brojne poddicipline...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Povrede i oboljenja krvnih sudova 4
1.1 Hirurško lečenje povreda krvnih sudova 4
1.2 Hirurško lečenja oboljenja krvnih sudova 7
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16

Referentni URL