Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zarubljena piramida (površina i zapremina)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

[Slika: Piramida.jpg]

Neka je n≥3, poliedar sa n+1 strana od kojih je jedna n-tougao a sve ostale su trouglovi naziva se n-tostrana piramida (sl.1).
Površ piramide se sastoji od površi n-tougla A ,A ...A i dela površi roglja koju sačinavaju površi trouglova A A O, A A O,... A -1A O. Ova površ i deo prostora ograničen njome je piramida. Površ presečenog mnogougla je osnova ili baza piramide, deo površi roglja sastavljen iz površi trouglova je bočna površ ili omotač piramide, površ svakog trougla je bočna strana piramide. Stranice mnogougla su ivice osnove, stranice trouglova po kojima se seku bočne strane su bočne ivice piramide. Vrh rogljaste površi u kojoj se sustiču bočne ivice je vrh piramide. . .

S A D R Ž A J:

UVOD 3
1 Zarubljena piramida (površina i zapremina) 4
1.1 Karakteristike zarubljene piramide 4
2 Površina i zapremina zarubljene piramide 6
2.1 Površina zarubljene piramide 6
2.2 Zapremina zarubljene piramide 11
3 Zadaci 14
3.1 Rešenja 15
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 21
Referentni URL