Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Usvajanje vokabulara engleskog jezika kod dece predškolskog uzrasta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Nastavni oblici su didaktički strukturirane komponente jedinstvene organizacije, osnove nastavnog rada kojima se rešavaju odnosi i učešče nastavnika i učenika u nastavnom radu. „U našoj novijoj didaktici uobičajena je klasifikacija oblika rada prema broju učenika školskog odeljenja koji istovremeno zajednički rade na određenim nastavnim zadacima. Po tom kriterijumu govori se o sociološkim oblicima rada ili o tzv. brojčanim formacijama učenika pri zajedničkom radu. U takve oblike se ubrajaju frontalni, grupni, rad u paru (tandem) i individualni .

Budući da je engleski jezik zastupljen širom sveta, potreba za izučavanjem ovog jezika su sve veće. Pre informacije o engleskom jeziku primamo od nastavnika u toku nastavnog procesa. Nastavnik je taj koji planira čas, bira oblike, sredstva i metode rada i čini da njegov čas bude poučan i zasnovan na didaktičko metodičkim zahtevima. Svaki od navedenih nastavnih oblika zauzima svoje mesto u nastavi engleskoj jezika i ima svoju vrednost i funkciju. Bilo da se radi o nastavi jezičkih sposobnosti ili jezičkih elemenata, na svakom času moguća je kombinacija sva četiri oblika rada. Njihovom upotebom postužemo da čas bude fleksibilan, učenicima zanimljiv i što je od najveće važnosti, zagarantovano je usvajanje predviđene nastavne grane.

Nastavni oblici imaju veliki značaj u nastavi engleskog jezika, nastavni proces čine efikasnijim i dinamičnijim, motivišu učenike na rad i utiču na razvijanje učeničkih sposobnosti da rade kako u grupama, tako i u paru i individualno. Nastavni oblici su značajni kako za nastavnika tako i za učenike. Nastavniku omogućuju da prati učenike, da ih kontroliše, proverava njihovo znanje i sposobnosti da rade primenjujući engleski jezik. S druge strane nastavni oblici podstiču učenike na aktivnost, navode ih da razmišljaju, da donose odluke. Učenici se navikavaju da slušaju druge, bilo da je to nastavnik ili neki drugi učenik. Navikavaju se da saranuju sa drugim učenicima ali i da rade samostalno...

Sadržaj:

UVOD 3
1.1 Jezik i kultura u nastavnoj praksi 4
1.2 Usvajanje vokabulara engleskog jezika - grupni oblik rada sa decom 6
1.3 Psihološke osnove grupnog rada 8
1.3.1 Psihološke osnove nastanka grupa 8
1.3.2 Odnosi u malim grupama 8
1.3.3 Formiranje učeničkih grupa 9
1.3.4 Organizacija prostora za učenje 11
1.3.5 Artikulacija časa u grupama 12
1.3.6 Uloga nastavnika u interaktivnom radu 12
1.3.7 Saradnja i takmičenje u malim grupama 13
1.4 Rad u parovima (tandem) 16
1.4.1 Mogući učinci rada u parovima 16
1.4.2 Teškoće i ograničenja rada u parovima 17
1.4.3 Formiranje parova 17
1.4.4 Organizacija rada u parovima 18
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 22

Referentni URL