Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Trigonometrijski krug
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Trigonometrija (lat. trigonon - trougao, metron - mera) je deo matematike koji izučava zavisnost između strana i uglova trougla (trigonometrija u užem smislu), a takođe i osobine trigonometrijskih funkcija i vezu među njima (goniometrija). Trigonometrije je matematička disciplina koja se bavi trigonometrijskim funkcijama i njihovim primenama. Prvi istorijski tragovi trigonometrije su nađeni u starim zapisima iz Egipta i Mesopotamije, u Vavilonskoj kamenoj ploči (oko 1900-1600. p.n.e.) i u egipatskom papirusu Rindu (oko 1650. p.n.e.), u vezi sa merenjima piramida. Zatim su grci Hipokrat iz Kiosa, Euklid i Arhimed proučavali odnose između centralnih uglova kružnice i tetiva (elementi, oko 430. p.n.e.). Grci su napravili i prvu preteču današnjih tablica sinusa (Hiparhus, 140. p.n.e.) i otkrili su sfernu trigonometriju (Menelaj iz Aleksandrije, oko 100. n.e). Trigonometriju su dalje razvijali Hindu matematičari, proučavajući tetive kruga sa datim poluprečnikom (Sidhantasu, IV i V vek). Trigonometrija Hindu matematičara nama dolazi od arapskih matematičara. Prevodi sa arapskog na latinski jezik tokom XII veka uveli su trigonometriju u Evropu. Od doba Hiparha do Regiomontanusa (De triangulis omni modis, 1464.) trigonometrija je alat za astronomska izračunavanja.
Zatim je trigonometrija postala zaseban subjekt. Nikola Kopernik (De revolutionibus orbium coelestium, 1543.) i njegov učenik Retikus (Opus palatinum de trianulis, 1596.) ustanovili su upotrebu šest osnovnih trigonometrijskih funkcija, praveći tablice njihovih vrednosti, držeći se ideje da te funkcije predstavljaju odnose stranica u pravouglom trouglu, rađe nego tradicionalne polu-tetive krugova.

Trigonometrija se deli na sledeće tri oblasti:

- ravninska trigonometrija, trigonometrija u užem smislu;
- sferna trigonometrija;
- hiperbolička trigonometrija, trigonometrija Lobačevskog;.


S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Trigonometrijski krug 4
1.1 Pojam i definicija trigonometrijskog kruga 4
1.2 Uglovi trigonometrijskog kruga 10
2 Zadaci 13
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 19

Referentni URL