Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Logaritamske jednačine - maturski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Jost Birgi, švajcarski proizvođač satova je prvi primetio logaritme. Metod prirodnog logaritma je prvi predložio 1614 Džon Neper u svojoj knjizi Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio. Ovaj metod je doprineo u napretku nauke, a posebno astronomije čineći neke teške računice mogućim. Sve do upotrebe računara u nauci, ovaj metod je korišćen u svim granama praktične matematike. Pored svoje upotrebe u računicama, logaritmi su popunili važno mesto u višoj, teoretskoj matematici.
U početku, Neper je logaritme zvao "veštačkim brojevima", a antilogaritme "prirodnim brojevima". Kasnije, Neper je formirao reč logaritam, zvučnu kovanicu koja je trebala da označi odnos: λoγoς (logos) i αριθμoς (arithmos) što predstavlja broj. Termin antilogaritam je uveden pred kraj 17. veka i, iako se nikada nije preterano koristio u matematici, postojao je u tablicama dok nije izašao iz upotrebe...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 LOGARITAM 4
2 LOGARITAMSKA FUNKCIJA 6
2.1 Inverzna funkcija 6
2.2 Logaritamska baza 7
2.3 Svojstva logaritamske funkcije 8
3 LOGARITAMSKE JEDNAČINE 10
3.1 Jednačina oblika logba(x)=c 12
3.2 Jednačina oblika logba(x)=logbc(x) 12
3.3 Jednačine složenog oblika 14
3.4 Pravila koja važe 16
3.4.1 Pravila računanja 16
3.4.2 Analitičke osobine logaritamske funkcije 16
3.5 Definisanost logaritamske funkcije 18
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20

Referentni URL