Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Seminarski rad iz Metodologije naučno-istraživačkog rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Međunarodna regulativa revizije javnog sektora


Rezime

U ovom radu ću se prvo baviti INTOSAI-em kao telom koje je odgovorno za uspostavljanje regulativa u reviziju javnog sektora, Limskom dekleracijom kao osnovom regulative revizije javnog sektora, Standardima revizije javnog sektora i Etičkim kodeksom za revizore koji rade u vrhovnim revizorskim institucijama...


Predmet istraživanja

Intosai kao organizacija koja je zaslužna za razvoj državne revizije i za uvođenje regulative u oblasti državne revizije. Limska dekleracija kao temelj regulative, INTOSAI standardi državne revizije i INTOSAI etički kodeks za revizore javnog sektora.
Tokom višegodišnjeg iskustva u sprovođenju državne revizije SAI su se suočavale sa različitim problemima koji su u suštini zajednički i iz kojih je proistekla potreba za razvijanjem okvira koji će biti primenljiv u različitim političkim i pravnimuslovima u kojima deluje državna revizija. I tako su razvijeni revizijski INTOSAI standardi koji bi trebalo da predstavljaju svojevrsnu zbirku generalno prihvaćenih praksi koje se primenjuju u sprovođenju nezavisne eksterne revizije širom sveta.

Etički kodeks je opsežan dokument od vrednostima i principima kojima bi trebali rukovati revizori u svom svakodnevnom radu. Nezavisnost, ovlaštenja i odgovornosti revizora u svakom javnom sektoru postavljaju SAI visoke etičke zahteve kao i pred kadrove koje zapošljavaju ili angažuju za revizioni rad. Etički kodeks za revizore u javnom sektoru bi trebao razmatrati i etičke zahteve za državne službenike uopšte, a naročito zahteve za revizore, uključujući i profesionalne obaveze ovih drugih. Najznačajniji dokument, uz reviziske standarde i etički kodeks, koji reguliše oblas drzavne revizije je limska dekleracija o smernicama i pravilima revizije(engl. Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts...
Referentni URL