Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: PORODICA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD


U svom radu ću se baviti temom nastanka, pojma, oblika i funkcije porodice. Aktuelno mesto porodice u društvu koje ima tranzitivni karakter, ovu tematiku čini izuzetno zanimljivom za proučavanje, ali ću se ja, s obzirom na trenutni pristup, samo uže pozabaviti osnovama pojma porodice.
Porodica kao osnova društva ima različite funkcije. Imajući u vidu i različite forme i oblike kroz koje prolazi i u kojima se oslikava, prikazaću paralelno njihova ispoljavanja.
Sociologija kao društvena nauka, integrativna i sintetička, u sebi sadrži jedinstvo teorije i empirije.
Pojmom porodice se pored sociologije bave i druge nauke kao što su biologija, seksologija, psihologija, medicina, ekonomija, pravo, demografija, etika, pedagogija, opšta sociologija, antropologija itd, ali ću ja u svom radu koristiti saznanja iz sociologije porodice koja izučava samo društvenu stranu porodice i porodičnog odnosa, a ne i njenu prirodnu, biološku stranu.
I Pojam, struktura i funkcije porodice

1.1.Pojam i definicija porodice

Porodica je društvena grupa, koja je kao takva deo društvene zajednice, te je s toga predmet interesovanja ne ssamo države , politike, već i književnosti i nauke.
U sociologiji porodica se tretira kao društvena grupa, društvena ustanova i slobodna ljudska zajednica. Postoje mnoge definicije porodice, evo nekoliko priznatih definicija:

1. Mak Ajver smatra da je porodica grupa koju određuje polna veza, a da je time osigurano rađanje dece. Ova definicija sadrži pet karakteristika:
a) odnos muškarca i žene
b) bračnu formu- način na koji nastaje i održava se odnos između muškarca i žene
c) da muškarci i žene žive u porodičnoj zajednici
d) ekonomska delatnost članova
e) sistem nomenklature – koji obuhvata i način računanja potomaka.

2. Z. Pešić – Golubović smatra da je porodica bio – socijalna zajednica, koja kroz istoriju menja svoje oblike i funkcije, ali u osnovi nastaje kao društveno sankcionisana veza između muškarca i žene i njihove rođene ili adoptirane dece i predstavlja osnovu kako za socijalno formiranje ličnosti, tako i za razvitak ličnih karakteristika.
Neki naučnici tvrde da ne postoji nijedno univerzalno obeležje na osnovu koga bi bila data definicija porodice,ali ipak većina naučnika smatra da ipak mogu da se izdvoje univerzalna obeležja porodice. Kao najčešće okolnosti navode se -biološki elementi-polni odnosi i rađanje dece
- biološki i socijalni elementi-brak i srodstvo
- formalno pravni elementi-forma braka,društveno priznanje, razlika “zakonite” i “nezakonite” dece,”zakonitog” i “nezakonitog” braka
- veličina porodice kao kriterijum-klan,veliku, proširenu i malu poodicu, gde je sporno da li klan spada u porodicu
- funkcije porodice kao kriteijum-seksualna, reproduktivna, socijalna funkcija ali i vaspitna, zaštitna, ekonomska funkcija
- postoje i druga obeležja-ljubav,zajedničko stanovanje, porodična imovina, zajedničko domaćinstvo

Neki naučnici smatraju da je prvostepeni značaj porodice specijalizatorska uloga u procesu osposobljavanja potomstva za život u društvu i porodici, a sve ostalo je od drugostepenog značaja.
“Porodica je u sadržinskom i strukturalnom pogledu istorijska varijabilna društvena grupa čija su univerzalna obeležja da je zasnovana na društveno sankcionisanim ili nepriznatim biološkim vezama (seksualni odnosi, biološka reprodukcija-rađanje), na bio-socijalnim vezama (odnosi srodstva), na socijalonim vezama (razvija individualne, moralne i psihološke
osobine ličnosti i njegove komponente), i na ekonomskim delatnostima (obavlja određene ekonomske funkcije)”
Osnovna i najšira definicija porodice bi bila da ona počiva na biološkim, srodničkim i ekonomskim osnovama. Međutim potpuna definicija porodice glasi: porodica je u sadržinskom, strukturnom i formalnom pogledu istorijski promenljiva društvena grupa koja se zasniva na:
-heteroseksualnim vezama (biološke osnove porodice)
-srodničkim odnosima (biosocijalne osnove porodice)
-obezbeđivanju i razvoju socijalne i individualne osobine ličnosti (socijalne osnove porodice)
-obavljanju ekonomskih delatnosti u okviru porodice (ekonmske osnove porodice
)
Referentni URL