Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: DRŽAVA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Reč država potiče od latinske reči status, a u našem i ruskom jeziku znači da vladar „drži teritoriju i stanovništvo“. Prema savremenim teorijama država je politička organizacija društva koja istovremeno predstavlja i monopol sile na određenoj teritoriji na kojoj stanovništvo živi i obavlja privrednu delatnost. Povezano sa idejom o klasnoj organizaciji društva, država se tretira kao suverena organizacija koja koristi silu radi zaštite interesa vladajuće klase.DRŽAVA (podela)


Država se definiše u dva smisla:
1. u užem smislu
2. u širem smislu
1. u užem smislu definiše se kao najvažnija politička organizacija koja se nalazi u rukama vladajuće klase-društva.
2. u širem smislu obuhvata ustvari tri bitna elementa same države, a to su:
1. državna vlast
2. teritorija države
3. stanovništvo-narod
Ovi elementi zovu se bitni, jer ako samo jedan od njih nedostaje-nema države.ELEMENTI DRŽAVE

Ovi elementi su isto tako važni kao pomenuti bitni elementi. Oni se zato nazivaju i socijalno politički elementi, jer izražavaju pravu prirodu države i stvaraju-određuju samu državu i ostali elementi države dele se na dve vrste:
1. unutrašnji elementi
2. spoljni elementi
1. unutrašnji elementi sastoje se iz dve vrste:
a) ekonomska vlast
b) politička vlastEKONOMSKA VLAST

Ekonomska vlast je najvažnija u ljudskom društvu i ona znači gospodarenje u ekonomskim odnosima, a to su odnosi najvažniji u društvu. Gospodari u ekonomskom odnosu su vlasnici nad sredstvima za proizvodnju-rad. Prema tome oni subjekti-lica koja imaju ta sredstva u rukama imaju i tkz. bogatstvo u svojim rukama, bilo u čitavom ljudskom društvu ili samoj državi.
Referentni URL