Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Organizaciono strukturiranje u funkciji preduzetničkog ponašanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U radu se analizira uticaj organizacione strukture na proces donošenja strategijskih odluka, sa stanovišta stvaranja uslova za razvoj preduzetničkog ponašanja. Ukazuje se na potrebu zamjene tradicionalnog shvatanja preduzetništva kao akta individue, stavom o preduzetničkom ponašanju kao organizacionom fenomenu. Posebno se ističu pretpostavke za izgradnju organizacione strukture i modela odlučivanja, čije će simultano dejstvo proizvesti preduzetničko ponašanje preduzeća..
Nedavna restauracija preduzetničkog duha potvrđuje tezu o periodičnosti ovog fenomena, od čijeg se prizivanja očekuje da razriješi nataložene probleme u kriznim situacijama.
Haotični sklop okolnosti u našoj aktuelnoj ekonomskoj situaciji sa neprestanim procesima restrukturiranja svih vitalnih elemenata sistema, koji dezorijentiše i blokira aktere ostavljajući im premalo prostora za prestrojavanje, zahtjeva da se posebna pažnja posveti izučavanju preduzetništva i to sa stanovišta njegovog mjesta i uloge u savremenim organizacionim formama i sa stanovišta faktora koji ga opredjeljuju.
1. Preduzetništvo-pojedinac vs. Organizacija

Preduzetništvo je potrebno posmatrati iz jedne šire, manje restriktivne perspektive u odnosu na tradicionalno prihvaćenu. Postojala je strogo izražena tendencija da se preduzetništvo idantifikuje sa dominantnom ličnosti u organizaciji, obično nezavisnim vlasnikom – rukovodiocem koji vrši strategijske izbore za svije preduzeće. Na preduzetnika – figuru punu energije i akcije. Usmjerenu ka mogućnostima da stvori nove poslove uspiješnije od prethodnih gledalo se kao na osnovnog pokretača ekonomije. On je morao da bude dovoljno autonoman, moćan, konstruktivan, sposoban da preduzme rizik i radi u skladu sa svrhom..
Preduzetništvo se mora posmatrati kao organizacioni fenomen, a ne kao akt individue. Preduzetničkim ponašanjem preduzeće, putem sveobuhvatnih i simultanih promjena osnovnog obrasca donošenja odluka, utvrđuje ili reoblikuje sopstveni set relacija sa okruženjem. Poterba za preduzetničkim ponašanjem nataje ne samo pri kreiranju novog preduzeća, već i usled uočene krize ili pretnje opstanku, kada je poterbno strategijskim ili strukturnim promjenama revitalizovati preduzeće i stvoriti nove mogućnosti razvoja.
Preduzetničke organizacije obuhvataju ona preduzeća koja su zastupljena inovacijom proizvoda i tržišta, koja preduzimaju rizične poslove i prva se bave proaktivnim inovacijama, zadajući na taj način ozbiljne udarce konkurentima. Označeni su i brojni faktori koji determinišu preduzetništvo: lične osobine, psihodinamički faktori i sociokulturno naslijeđe rukovodilaca; okruženje i strukturni aspekti preduzeća i proces odlučivanja i strategije. Autori su se zalagali za pojedine faktore uz brojne argumente da su oni presudni za stvaranje i razvijanje preduzetničkog duha organizacije. Debata se nije samo vodila u efektima različitih faktora, već i dejstvu jednog od njih. Tako, na primjer, postoje sasvim divergentna mišljenja o uticaju centralizacije. Jedan broj autora (Thompson, Noramm, Hage i Dewar), smatra da visoka centralizacija pogoduje inovativnosti, pa samim tim i preduzetništvu. Sa druge strane , po Burns-y i Stalker-y, Litwak-y i drugima decentralizacija, odnosno disperzija moći ka ekspertima stvara uslove za inovativnost i preduzetništvo.
Nesaglasnost između autora oko efekata pojedinih faktora rezultat je činjenice da se oni izolovano posmatraju. Otuda je potrebno da se preduzetništvo kao proces i faktori koji ga određuju proučavaju preko pojedinih tipova konfiguracija. U tom smislu, potrebno je razmotriti međusoban odnos strukturnih organizacija i modela odlučivanja sa stanovišta pogodnosti koje pruža razvoju preduzetništva, pažnja će biti usmjerena na jednostavnu strukturu i preduzetnički model planiranja, i konačno ad-hoc strukturnu konfiguraciju i adaptivni model odlučivanja.
Referentni URL