Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: UGOVOR O OSIGURANJU
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Pojam
Ugovorom o osiguranju obavezuje se ugovaratelj osiguranja da, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, udružuje određeni iznos u zajednici osiguranja odnosno zajednici rizika (osiguratelj), a zajednica se obvezuje da, ako se desi događaj koji predstavlja osigurani slučaj, isplati osiguraniku ili nekoj trećoj osobi naknadu odnosno ugovorenu svotu ili učini nešto drugo.

Osigurani slučaj

Događaj s obzirom na koji se sklapa osiguranje (osigurani slučaj) mora biti budući, neizvestan i nezavisan od isključive volje ugovaratelja.

Ugovor o osiguranju je ništav ako je u času njegovog sklapanja već nastao osigurani slučaj, ili je taj bio u nastupanju, ili je bilo izvesno da će nastupiti, ili ako je već tada bila prestala mogućnost da on nastane.

Ali, ako je ugovoreno da će osiguranjem biti obuhvaćeno određeno razdoblje koje prethodi sklapanju ugovora, ugovor će biti ništav samo ako je u času njegovog sklapanja zainteresovanoj strani bilo poznato da se osigurani slučaj već dogodio, odnosno da je već tada bila prestala mogućnost da se on dogodi.SKLAPANJE UGOVORA

Kad je ugovor sklopljen

Ugovor o osiguranju sklopljen je kad ugovarači potpišu polisu osiguranja ili listu pokrića.

Polisa i list pokrića

U polisi moraju biti navedeni: ugovorne strane, osigurana stvar odnosno osigurana osoba, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vreme pokrića, svota osiguranja ili da je osiguranje neograničeno; premija ili doprinos, datum izdavanja polise i potpisi ugovornih strana.

Polisa osiguranja može biti privremeno zamenjena listom pokrića u koju se unose bitni sastojci ugovora.

Osigurvatelj je dužan upozoriti osiguranika da su opštii i posebni uslovi osiguranja sastavni deo ugovora i predati mu njihov tekst.
Izvršenje obveze iz prethodnog stava mora biti konstatirano na polisi.


Polisa može glasiti na određenu osobu, po naredbi ili na donosioca.

Sklapanje ugovora u ime drugog bez ovlašćenja

Ko sklopi ugovor o osiguranju u ime drugog bez njegova ovlašćenja, odgovara osiguratelju za obaveze iz ugovora sve dok ga onaj u čije je ime ugovor sklopljen ne odobri.

Zainteresirani može odobriti ugovor i pošto se dogodio osigurani slučaj.

Ako je odobrenje odbijeno, ugovaratelj osiguranja duguje premiju za razdoblje osiguranja u kome je osiguratelj obavešten o odbijanju odobrenja.

Ali, ne odgovara za obveze iz osiguranja poslovođa bez naloga koji je obavestio osiguratelja da istupa bez ovlašćenja u ime i za račun drugoga.

Osiguranje za tuđi račun ili za račun koga se tiče

U slučaju osiguranja za tuđi račun ili za račun koga se tiče obaveze plaćanja premije i ostale obaveze iz ugovora dužan je izvršavati ugovaratelj osiguranja, ali on ne može vršiti prava iz osiguranja, čak i kad drži polisu, bez pristanka osobe čiji je interes osiguran i kojoj ona pripadaju.
Referentni URL