Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: УГОВОР О ШПЕДИЦИЈИ
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
С А Д Р Ж АЈУвод .......................................................................... 3
2. Врсте уговора ...................................................... 4
3. Уговори робног промета ...................................... 5
4. Уговор о шпедицији ........................................... 10
4.1. Обавезе шпедитера ............................................ 12
4.2. Права шпедитера............................................... 14
4.3. Самостално иступање шпедитера ...................... 14
4.4. Одговорност шпедитера .................................... 15
4.5. Посебни облици шпедиције ............................... 16
4.6 Пример Уговора о шпедицији .......................... 17
5. Значај и разграничење од сродних послова ......... 22
Закључак ................................................................ 24
Литература ............................................................. 26
УВОД

По закону све оне законске одредбе Закона о облигационим односима које се односе на уговоре примењују се на све врсте уговора, осим ако за уговоре у привреди није изричито друкчије одређено. А таквих посебних одредаба за уговоре у привреди има врло много, јер су привредни односи посебно и имају бројне посебности.
Дакле, из тога произилази да је појам уговора у привреди одређен кумулативно према објективном и према субјективном критеријуму. Постоје различите врсте уговора о чему ће овде бити речи у нашем раду, што ћемо и навести у другом делу раду. Навешћемо све врсте уговора, а затим ћемо о појму уговора о шпедицији рећи нешто више и навести све што је за њега везано.
Поред тога даћемо и пример изгледа уговора о шпедицији, како он сагледа и шта све тај уговор садржи. Савремена права уговорима, због њиховог изузетног значаја, посвећују посебну пажњу. Највећи делови сваког правног система, по обиму и по свом значају, у свакодневној примени посвећени су уговорном праву. Општа материја уговорног права је у савременим правима у свету, по правилу, кодификована или у оквиру грађанских кодекса или у законима о облигационим односима.
За укупно уговорно право законске одредбе о уговорима су најмногобројнији и најзначајнији извори права. Битна карактеристика и законских и других извора уговорног права јесте њихова диспозитивност, што значи да се они примењују, осим ако је изричитом вољом уговорних страна другачије утврђено. Аутономија воље уговорних страна је, дакле, искључена малобројним принудним прописима у области уговорног права, али и јавним поретком и добрим обичајима.


2. ВРСТЕ УГОВОРА

Посматрајући основно начело-начело о аутономији воље постоје многе врсте уговора. Те врсте уговора издвојићемо овде код нас у раду. Уговоре можемо поделити или класификовати по различитим критеријумима. Најчешће их класификујемо на следећи начин:
• Именовани уговори
• Неименовани уговори
• Формални уговори
• Неформални уговори
• Једнострано обавезни уговори
• Двострано обавезни уговори
• Теретни уговори
• Доброчини уговори
• Комутативни уговори
• Алеаторни уговори
• Тренутни уговори
• Трајни уговори
• Мешовити уговори
• Уговори по приступу
• Колективни уговори
• Опциони уговори
• Генерални уговори
• Акцесорни уговори
• Персонализовани уговори
• Претходни уговори
• Главни уговори
• Каузални уговори
• Апстрактни уговори
• Реални уговори
Referentni URL