Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Inženjering znanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pod ekspertnim sistemom podrazumeva se sistem računarskih programa koji obuhvata ekspertsko znanje.

Sa aspekta korisnika ekspertni sistem deluje kao inteligentan konsultant - savetnik u određenoj oblasti. S obzirom da sadrži znanje i iskustvo jednog ili više eksperata, takav sistem omogućuje korisniku da rešava određene probleme i dobija odgovore ili smernice za delovanje u određenim situacijama. Na taj način, i bez prisustva eksperta, korisnik može da zadovolji svoje potrebe konsultujući ekspertni sistem. Kada se ovo spoji sa svojstvom računara da može da pohrani i obradi veliki broj različitih informacija ili podataka, onda je jasno da se razvojem ekspertnih sistema ostvaruje novi kvalitet, koji u mnogome prevazilazi moći individualnih eksperata

Inženjering znanja je, prema definiciji, "inženjerska disciplina koja podrazumeva integraciju znanja u računarski sistem s ciljem rešavanja kompleksnih problemskih zadataka koji inače iziskuju visoki nivo ljudske stručnosti." ...

Sadržaj:

UVOD 3
1 KOMPONENTE EKSPERTNOG SISTEMA 4
2 INŽENJERING ZNANJA 5
2.1 Sistemi znanja 6
2.1.1 Specifične aktivnosti za izradu sistema zasnovanog na znanju 6
2.2 Sakupljanje znanja 6
2.3 Načela inženjeringa znanja 7
2.4 Pravci u inženjeringu znanja 7
2.5 Metodologija inženjeringa znanja 8
2.6 Problem transformacije predstavljanja znanja 8
2.6.1 Produkciona pravila 9
2.7 Procedurna predstavljanja 9
2.8 Semantička predstavljanja 10
2.9 Zaključivanje 11
2.10 Kompjuterizovani ergodidaktički sistem kao inženjering znanja 11
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13

Referentni URL