Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: STEČAJ PRIVREDNOG DRUŠTVA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Zakonom o stečaju uređuju se uslovi i način pokretanja i sprovođenja stečajnog postupka. Stečajni postupakobuhvata bankrotstvo odnosno reorganizaciju. Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca prodajom celokupne imovine stečajnog dužnika.Pod reorganizacijom se podrazumeva namirenje poverilaca, na način i pod uslovima određenim planom reorganizacije. Bankrotstvo stečajnog dužnika ili njegova reorganizacija se sprovode nad stečajnim dužnikom koji je nesposoban za plaćanje.
Smatra se da je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje ako:
1) ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveze;
2) je potpuno obustavio svoja plaćanja u periodu od 30 dana;
3) učini verovatnim da svoje već postojeće obaveze neće moći da ispuni po dospeću - preteća nesposobnost za plaćanje.

Ako je postupak pokrenut na predlog poverioca koji u sudskom ili poreskom izvršnom postupku nije mogao namiriti svoje potraživanje odmah će se pokrenuti stečajni postupak. Stečajni postupak se odmah zaključuje kada stečajni dužnik ima samo jednog poverioca. Stečajni postupak odmah obustavlja kada je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka. Izuzetno, sud će stečajni postupak sprovesti, na zahtev poverioca, ako poverilac kod nadležnog organa položi sredstva za troškove stečajnog postupka
U stečajnom postupku shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak, ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Stečajni postupak se ne sprovodi prema; Republici Srbiji; jedinicama teritorijalne autonomije i lokalne samouprave; fondovima ili organizacijama penzijskog, invalidskog, socijalnog i zdravstvenog osiguranja; pravnim licima čiji je osnivačRepublika Srbija, jedinicama teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, a koji se isključivo ili pretežno finansiraju iz budžeta Srbija, budžeta jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave; Narodnoj banci Srbije.
Za obaveze pravnog lica nad kojim se ne sprovodi stečajni postupak solidarno odgovaraju njegovi osnivači odnosno članovi.
Stečajni postupak sprovodi sud određen zakonom kojim se uređuje sudska nadležnost. Stečajni postupak sprovodi sud na čijem području je sedište stečajnog dužnika Organi stečajnog postupka su: stečajno veće, stečajni sudija, stečajni upravnik, skupština poverilaca i odbor poverilaca. Stečajno veće se sastoji od troje sudija od kojih je jedan predsednik veća. Stečajni sudija ne može biti član stečajnog veća.
Stečajno veće:
1) odlučuje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka;
2) utvrđuje postojanje razloga za pokretanje stečajnog postupka;
3) odlučuje o pokretanju stečajnog postupka;
4) imenuje i razrešava stečajnog sudiju;
5) imenuje i razrešava stečajnog upravnika;
6) odlučuje o prigovorima protiv odluka i zaključaka stečajnog sudije;
7) odlučuje o prigovorima protiv radnji stečajnog upravnika;
8) daje ovlašćenja stečajnom dužniku-preduzetniku o ličnoj upravi, pod uslovima propisanim zakonom;
9) obavlja i druge poslove određene ovim zakonom.
Referentni URL