Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Temperatura
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


... Tермодинамичка равнотежа има занимљиво својсто еквиваленције, које се понекад наводи као нулти закон термодинамике: ако су два тела у термодинамичкој равнотежи са трећим, онда су и међусобно у термодинамичкој равнотежи. Ово звучи тривијално, но изражава нешто врло далекосежно: свако тело може служити као термометар, и сви ће се термометри слагати, које је тело од два топлије. Колико треба чекати на изједначење температуре, то зависи о материјалу: краће за метале, дуже за керамике; краће кад су тела мања, а дуже кад су већа. Ово води на појмове термичке проводљивости и топлотног капацитета. Битно је уочити, да термодинамика нема тумачења, зашто су топлотни капацитет по јединици масе, или термичка проводљивост, различити код разних материјала. У том се смислу каткад каже, да је термодинамика феноменолошка дисциплина.

Предмет овог рада биће један од сегмената којим се бави термодинамика а то је температура. Циљ рада јесте да прикаже и објасни: појам и дефиницију температуре, начин мерења температуре као и инструменте који се користе приликом њеног мерења.

Температура

Појам и дефиниција температуре


Температура (лат. температура – блага топлина, ублажавање) јесте физикална величина која представља степен загрејаности тела. Температура је физичка особина система која лежи у суштини нашег осећаја за хладно и топло па се за тело које има вишу температуру каже да је топлије. Температура је повезана са термичким кретањем молекула или атома, тј. са термодинамичким стањем тела и његовом унутрашњом енергијом.
“Температура је један од основних појмова у термодинамици. Као и многи други важни појмови физике, и појам температуре пренесен је у науку из свакидашњег живота. Сви знамо смисао изрека: снег је хладан, пећ је топла… Таквим изјавама ми оцењујемо температуру снега, пећи… и то с обзиром на температуру нашег тела, или тачније, с обзиром на температуру наше коже. Температуром се изражава интензивност некога посебног својства материјалних тела које осећамо додиром и оцењујемо изјавом да су нека тела топлија или хладнија од неких других. Температура је толико важна величина у проучавању топлинских појава да је строго дефинирана такозваним нултим законом термодинамике“. . .

С А Д Р Ж А Ј


УВОД 3
1 Температура 3
1.1 Појам и дефиниција температуре 3
1.2 Мерење температуре 4
1.3 Инструменти за мерење температуре 5
ЗАКЉУЧАК 9
ЛИТЕРАТУРА 10

Referentni URL