Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uključivanje zemalja u tranziciji u savremeno svetsko tržište
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Promene koje ce odvijaju u svetu finansija su veoma primetne, i odražavaju se na promenu strukture i mogućnost svetske privrede.

Povećane su i mogućnosti finansijske kontrole u nacionalnim razmerama, dok određeni instrumenti još nisu međunarodno izgrađeni. Novi učesnici na tržištu (zemlje u tranziciji) rastući broj transakcija, porast njihovog udela, kao i špekulativna trgovina, čine svetski finansijski sistem nestabilnim.

Složenost problema koji se javljaju kao posledica kriza u bankarskim sistemima određenih zemalja u tranziciji, sa mogućnošću njihovog prenošenja na svetsko tržište, upućuju na hitnost donošenja međunarodnih bankarskih standarda.

Preduzeća koja dolaze iz zemalja u tranziciji suočavaju se sa brojnim problemima koji se u krajnjoj meri odražavaju negativno na konkurentsku sposobnost, posmatrano sa aspekta međunarodnog okruženja. Konkurentska pozicija preduzeća iz zemalja u tranziciji, posebno zapadnog Balkana, po osnovu renomea na svetskom tržištu je izuzetno nepovoljna. . .

S A D R Ž A J


April, 2011. 1
UVOD 3
1 Uključivanje zemalja u tranziciji u savremeno svetsko tržište 4
1.1 Seoba kapitala i stanovništva 4
1.2 Tehnološki bum 4
1.3 Nejednakost i nestabilnost 5
1.4 Perspektiva razvoja zemalja u tranziciji 6
1.5 Šanse zemalja u tranziciji u uslovima „Nove ekonomije“ 8
ZAKLUČAK 12
LITERATURA 13

Referentni URL