Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sistem analitickog marketinga
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SADRŽAJ

UVOD .....................................................................................................1
1. SISTEM ANALITIČKOG MARKETINGA .....................................1
1.1. BANKA PODATAKA ..............................................................2
1.2. BANKA MODELA ....................................................................3
ZAKLJUČAK ..........................................................................................8
LITERATURA ......................................................................................9

UVOD

Suština pojma MIS-a se sastoji u tome da se prikupe odgovarajuće informacije, koje bi doprinele donošenju optimalnih upravljačkih odluka usmerenih ka zadovoljavanju zahteva potrošača, uz ostvarivanje marketinških i drugih ciljeva poslovnog sistema.
Cilj MIS-a je da unapredi odluke potrebne za planiranje, izvršenje i kontrolu funkcija marketinga u poslovnom sisitemu (Kollat-Blackyell-Robeson, 1972).
Zadaci MIS-a su:
- da kontinuirano prati okruženje marketinga i promene u njemu
- da omogući svodjenje neizvesnosti i rizika na prihvatljivu meru
- da doprinese optimalizaciji koeficijenta iskorišćenja tržišnog potencijala
- da omogući brzo i efikasno praćenje efekata novih ideja na ukupne preformanse marketinga
- realizacijom koncepta MIS-a korisnik proizvoda i usluga treba da bude stavljen u žižu
- treba da omogući formiranje odluka
- da obezbedi tzv. banku istorijskih podataka o korisnicima proizvoda i usluga
- da doprinese da informacije budu korišćene u skladu sa dinamikom tržišta
- da doprinese boljem planiranju i efikasnijoj kontroli marketing aktivnosti.


1. SISTEM ANALITIČKOG MARKETINGA

Sistem analaitičkog marketinga predstavlja deo (podsistem) marketing informacionog sistema. Sistem analitičkog marketinga može se sresti i pod drugim nazivima: analitički marketing sistem, analiza informacija, sistem podrške marketing odluka i sl.
Sistem analitičkog marketinga predstavlja još jedan vid usluge koju MIS pruža menadžeru marketinga. Potreba za SAM-om proizilazi iz činjenice da informacije koje su prikupljene preko ostalih podsistema MIS-a najčešće zahtevaju dalju analizu. SAM se satoji iz određenih tehnika za analizu podataka i problema u marketingu. SAM čine:


• Banka podataka i
• Banka modela.
Referentni URL