Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: NEVLADINE ORGANIZACIJE I NEPROFITNI SEKTOR
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
- Osnovni pojmovi i podaci -


Za razliku od međudržavnih organizacija, koje svetsku zajednicu posmatraju kroz prizmu suvereno jednakih država, nevladine organizacije prilaze svetskoj zajednici kroz prizmu zajedničkih ideja, ignorišući državne granice.
Sve organizacije koje deluju u društvu mozemo podeliti na državne organizacije ( javni sektor ) i nedržavne organizacije ( privatni sektor i njih pokreću građani na osnovu svoje inicijative ).
Nedržavne organizacije se dalje dele na profitne ( komercijalne ) i neprofitne ( nekomercijalne ). Profitne organizacije za cilj imaju ostvarivanje profita i uvećavanje postojećeg kapitala ( preduzeća u privatnom vlasništvu ). Neprofitne organizacije ne ostvaruju profit, ali u slučaju da ga ostvaruju ulažu ga u društveno korisne aktivnosti i svrhe ( humanitarne i dobrotvorne aktivnosti ), a ne u ponovno uvećanje kapitala.
Neprofitne organizacije mogu osnovati građani i vlada. Na osnovu toga ko ih osniva neprofitne organizacije možemo podeliti na vladine ( javne ) i nevladine ( privatne ).Zavisno od prostora u kome deluju nevladine organizacije se mogu podeliti na: nacionalne, internacionalne ili transnacionalne.
Nevladine organizacije treba razlikovati od neformalnih pokreta, koji su širi fenomen. Nevladine organizacije deluju kroz precizan mehanizam saradnje. Postoje organizacije prelaznog tipa između međudržavnih i nevladinih, kao što je bila Međunarodna komisija kriminalističke policije, koja je osnovana 1923. godine. 1956. godine u Beču na konferenciji priznat je međudržavni karakter ovoj Organizaciji i njeno zvanično ime danas glasi: " Međunarodna organizacija kriminalističke policije – INTERPOL "
.
Kao osnovne karakteristike nevladinih organizacija mogu se navesti sledeće:
-kao članovi pojavljuju se pojedinci ili istovetna nacionalna udruženja, a ne država kao subjekt međunarodnog prava;
-nevladine organizacije moraju za svoju delatnost pribaviti saglasnost države na čijoj se teritoriji nalazi sedište. Država domaćin može u svako doba da otkaže gostoprimstvo, ukoliko se rad organizacije kosi sa radom države;
-nevladine organizacije pokrivaju veoma različita podrulja društvenog života: humanitarno, ekonomsko, ideološko-političko...ali je najbitnije da su neprofitabilne po svom karakteru.

Nevladine organizacije ne predstavljaju novinu u međunarodnoj zajednici već one imaju dugu i plodnu istoriju. U literaturi se kao prva takva organizacija navodi " Dobrotvorno udruženje gospođa Sv. Vincenta " osnovano u Engleskoj 1617. godine sa ciljem da materijalno i moralno pomognu siromašnim slojevima društva. U XIX veku pojavile su se mnogobrojne antiratne organizacije građana, pretežno u Evropi.

Kada se govori o organizacijama društva onda se u prvi plan stavljaju nevladine neprofitne organizacije. Nevladine neprofitne organizacije su autonomne i samostalne organizacije. Njih osnivaju grupe građana i oni imaju različite motive, interese, potrebe i ciljeve. Nevladine organizacije deluju drugačije od vladinih. Suština njihovog delovanja jeste povezivanje pojedinaca redi ostvarivanja nekog zajedničkog cilja, ali bez posredovanja ili kontrole države. Nevladine neprofitne organizacije se mogu podeliti na: organizacije koje služe svim članovima društva ( javne uslužne organizacije kao što su: fondacije, humanitarne i dobrotvorne organizacije, organizacije za pružanje socijalnih usluga...) i
organizacije koje služe samo članovima određenih društvenih grupa ( razna profesionalna i stručna udruženja, klubovi, savezi...).
Ove organizacije mogu delovati samostalno i zajedno sa drugim organizacijama i tada se stvaraju mreže tih organizacija. Povezano i umreženo delovanje nevladinih neprofitnih organizacija, institucija i ustanova u nekom društvu čini neprofitni sektor.
NEVLADINE ORGANIZACIJE U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI U 1999. GODINIU SR Jugoslaviji se još uvek koriste stari termini kao što su društvene organizacije i udruženja građana za označavanje dobrovoljnih i neprofitnih organizacija . Čak ih i domaće zakonodavstvo poznaje pod tim terminima. Iako pojma nevladine neprofitne organizacije nema u našem zakonodavstvu i rečnicima, ipak, sve više ulazi u upotrebu u svakodnevnoj komunikaciji. To je naročito prisutno kod pojma nevladine organizacije iako je još uvek kod većine građana prisutno njegovo neshvatanje i tumačenje kao anti – vladine organizacije, što je uglavnom uslovljeno semantičkom sličnošću ovih pojmova. I statističari koji vode evidenciju registrovanih organizacija još uvek govore o društvenim organizacijama i udruženjima građana.
Referentni URL