Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj tranzicije na nacionalne konflikte - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Reč tranzicija je jedna od najčešće korišćenih reči u bivšim socijalističkim državama odnosno državama bivšeg istočnog bloka. Čini nam se da, što se više ova reč koristi, to pre gubi svoje pravo značenje, a sve više, sama reč, dobija prizvuk – siromaštva, promašenosti, rasula i konflikata. Period tranzicije, trebalo bi da označi prelaz bivših socijalističkih društveno-ekonomskih i političkih organizacija u kapitalističke. Jedan od ključnih zadataka ovog perioda bi trebalo da bude: uređenje nacionalnog pitanja, kao ključnog socijalnog, političkog, a time i ekonomskog uređenja jedne zemlje. Nažalost, tranzicija, u većini zemalja, pa ni kod nas nije pošla onim planiranim putem. I dok je u Zapadnoj Evropi XXI vek označen kao period nacionalnih, ekonomskih i političkih integracija, kraj XX i početak XXI veka je u zemljama tranzicije bio vreme dezintegracije, socijalnih nemira i različitih nacionalnih konflikata, uzrokovanih različitim problemima – socijalnim, nacionalnim, religijskim, teritorijalnim i slično.

Osnovni cilj naše zemlje je da uz uspešno sprovedenu tranziciju postane član Evropske unije. Da bi to ostvarila, ona mora prevazići nacionalne konflikte svake vrste. Osnova za prevazilaženje konflikata jeste njihovo razumevanje i dijalog. Stoga je cilj ovog rada da prodre u suštinu konflikata, objasni njihove vrste, uzroke, manifestacije, da u tranziciji, kao društvenom procesu uoči one nedostatke koji otvaraju konflikte, ali i da objašnjenjem ukaže na put za prevazilaženje konflikata svih vrsta. . .

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Društveni i konflikti 5
1.1 Funkcije društvenih konflikata 7
1.2 Uzroci konflikata 8
1.3 Vrste konflikata 9
1.4 Mogućnosti prevazilaženja konflikta 13
2 Pojam nacije i tipologija nacionalnih konflikata 17
2.1 Pojam nacije 17
2.2 Socijalni protesti u tranzicionim društvima 18
2.3 Revolucija 19
2.4 Ratni konflikti 20
3 Karakteristike tranzicije kao društveno – ekonomskog procesa 21
3.1 Političke prilike u tranzicionim društvima 22
3.2 Međunarodni faktor nacionalnih konflikata u tranzicionim zemljama 24
3.3 Ekonomski i socijalni kontekst tranzicije 26
3.4 Period tranzicije i sistem vrednosti 28
4 Tranziciona društva i nacionalni konflikti 31
4.1 Istorijski koren nacionalnih konflikata u zemljama u tranziciji 31
4.2 Tranzicija i nacionalni konflikti na našim prostorima 34
4.3 Teritorijalni i religijski nacionalni konflikti u zemljama u tranziciji 35
ZAKLJUČAK 38
LITERATURA 40

Referentni URL