Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Primjena linearnog programiranja u optimizaciji vazdušnog saobraćaja - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Mnoge odluke operacionog menadžmenta uključuju pokušaj optimalnog iskorištenja resursa organizacije. Resursi su obično mašine, radna snaga, novac, vrijeme ili sirovine. Resursi se mogu koristiti da bi se proizveo proizvod (kao što su mašine, namještaj, hrana ili odjeća) ili u servisu (kao što su investicije u nove projekte ili reklamnu kampanju).

Linearno programiranje (LP) je matematička tehnika koja može da pomogne operacionom menadžmentu da donosi odluke o optimalnom rasporedu resursa organizacije. U današnje vrijeme LP model nalazi primjenu u širokom spektru organizacija.
U ovom radu analizirana je primjena linearnog programiranja u optimizaciji vazdušnog saobraćaja.

Pouzdanost rezultata ovakvog modeliranja ne zavisi od matematičkog aparata, već od pouzdanosti koeficijenata u modelu. Na primjer, koeficijenti mogu predstavljati potrebna vremena za pojedine akcije (operacije). U slučaju proizvodnje poznato je da se vrijeme proizvodnje proizvoda ili neke operacije mijenja sa brojem ponavljanja operacija. U radu su analizirani rezultati modela i date preporuke za njegovo poboljšanje u smislu bolje procjene koeficijenata u modelu, odnosno promjeni ovih koeficijenata sa brojem ponavljanja operacija.

Linearno programiranje

Linearno programiranje pripada dijelu matematike koje izučava metodologiju određivanja uslovnog ekstremuma funkcija više promjenljivih, koji je poznat pod nazivom matematičko programiranje.

Sa matematičkog aspekta osnovni problem linearnog programiranja je iznalaženje konačne vrijednosti uslovnog ekstremuma (max ili min) linearne funkcije više promjenljivih, tako da odabrana (optimalna) kombinacija vrijednosti tih promjenljivih zadovoljava skup svih uslova (ograničenja) koji su zadati sistemom linearnih jednačina ili nejednačina uz dodatne uslove da promjenljive imaju samo nenegativne vrijednosti. . .

Referentni URL