Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Korišćenje rada interne revizije u reviziji finasijskih izveštaja - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Cilj istraživanja


Zadatak diplomskog rada je da sa teoretskog stanovništva istraži ulogu i značaj interne revizije, kao i eksterne revizije finansijskih izveštaja privrednih društava.
Poseban deo rada je posvećen istraživanju faza eksternog revizorskog procesa finansijskih izveštaja u ulozi nalaza interne revizije kod planiranja projekata eksterne revizije.
Prilikom izrade rada korišten je pretežno domaća stručna literatura, kao i informacije i saznanja do kojih se može doći putem interneta. Rad je podeljen na III poglavlja uključujući i zaključna razmatranja autora rada.
Revizija kao i računovodstvo, je istorijski povezano sa razvojem privrede. S rastom privrede javila se potreba za sve većim i bolje sprovedenim kontrolama nad kapitalom. Na taj način se razvila revizija ,gde je revizorsko mišljene predstavljalo dodatnu garanciju o ispravnosti tvrdnji rukovodsvta i finsijskih izveštaja
Za razliku od eksterne, interna revizija je nezavisna funkcija ustanovljena unutar organizacije koja ispituje i procenjuje njene aktivnosti. Svrha interne revizije je pomoć članovima organizacije, uključujući upravu i razne odbore u delotvornom ispunjavanju njihovih odgovornosti. Interna revizija snabdeva upravu analizama, procenama, preporukama, savetima i informacijama koje se odnose na aktivnosti organizacije.
Delokrug rada interne revizije je važan i sa stanovišta revizije finansijskih izveštaja. Tu činjenicu potvrđuje postojanje Međunarodnog standarda revizije 610 - „Korišćenje rezultata rada interne revizije“. Delokrug rada interne revizije je prvenstveno namenjen rukovodstvu preduzeća. Eksterni revizori finansijskih izveštaja mogu se koristiti radom interne revizije ako procene da im je ona od koristi.
Revizor u postupku planiranja revizije treba da proceni aktivnost interne revizije kako bi mogao efikasno pristupiti obavljanju revizije i koristi koje može imati od rada interne revizije. Izvesne delove rada interne revizije revizor može koristiti u svom izveštaju.
Za kvalitet interne revizije od presudnog značaja je njena nezavisnost, koja mora biti institucionalizovana u preduzeću kroz adekvatnu organizacionu strukturu. Nezavisni revizor mora obratiti posebnu pažnju na postojanje i položaj interne revizije u organizacionoj strukturi preduzeća....

S A D R Ž A J

UVOD.................................................................................3
1.1 .Cilj istraživanja......................................................3
1.2 .Predmet istraživanja............................ ............4
1.3.Metadologija istraživanja................................................5
I DEO - REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 4
1. EKSTERNA REVIZIJA KAO OBLIK NADZORA 6
2. REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 7
2.1. Ciljevi revizije finansijskih izveštaja 7
2.2. Nepravilnosti u finansijskim izveštajima 9
2.2.1. Nepridržavanje okvira za finansijsko izveštavanje 10
2.2.2. Nepridržavanje drugih zakona od strane klijenta 11
3. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE 13
4. POSTUPAK REVIZIJE 13
4.1. Revizijski dokazi 14
4.2. Radni papiri 15
5. OSNOVNI PROBLEMI U SPROVODJENJU REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
NAŠIM USLOVIMA 16
II DEO – INTERNA REVIZIJA 18
1. INTERNA REVIZIJA KAO OBLIK NADZORA 18
1.1. Cilj interne revizije 19
1.2. Uloga interne revizije u poslovnom odlučivanju 20
2. DELOKRUG RADA INTERNE REVIZIJE 20
3. OSNOVNA OBELEŽJA INTERNE REVIZIJE 22
4. OPERATIVNA REVIZIJA I KONTROLING 24
III DEO - KORIŠĆENJE RADA INTERNE REVIZIJE U REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA – MREVS 610 26
1. ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE 26
2. PLANIRANJE I DEFINISANJE REVIZIJSKOG PRISTUPA 27
3. MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARD (MREVS) 610 – KORIŠĆENJE RADA INTERNE REVIZIJE..........................................................29
3.1. Delokrug i ciljevi internog revidiranja 29
3.2. Odnos između internog i eksternog revizora 30
3.3. Razumevanje i preliminarna procena interne revizije 30
3.4. Vremenska dimenzija saradnje i koordinacija 31
3.5. Ocenjivanje rada interne revizije 31
4. INTERNA REVIZIJA KAO PODRŠKA PROCESU UPRAVLJANJA RIZICIMA PREDUZEĆA 32
4.1. Kontrolni rizik 34
4.2. Faktori rizika 35
5. SAVREMENI PRAVCI RAZVOJA INTERNE REVIZIJE 37
ZAKLJUČAK 39
LITERATURA 40

Referentni URL