Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zaštita čovekove životne sredine zavisi od ekološke sveti - izveštaj istraživanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


ПРОБЛЕМ

Развој индуструје и технокогије донео је низ промена како и у природи тако и у друштву. Човек двадесет првог века може да живи у изобиљу и благостању, може да задовољи све своје потребе, с једне стране, а с друге, јавља се деградације човекове животне средине, разним нуспродуктима, нарочито у периоду када човек постаје господар природе, када више не зависи од ње .

Загађеност животне средине пре свега подразуева нарушен, у већој или мањој мери, природни однос гасова и елемената у ваздуху,води или земљишту. Такав поремећен узајамни однос утиче негативно на живи свет директно или индиректно, а последице тога су изумирање врсте, појава нових болести, промена климе, а то опет у једном затвореном ланцу утиче на промене живог света. Постепено смањење загађености је дуг и мукотрпан процес који изискује радикалне промене, најпре у свести човека, а онда и енормно велике трошкове у изналажењу нових решења у коришћењу горива, одлагању и транспорту отпада, зато ће атмосфера још бити дуго простор за одлагање загађујућих материјала и уједно ограничавајући фактор у реализацији задатог циља. Негативан утицај на животну средину се огледа у оштећењу вегетације, корозија метала, прљање материјала, климатске промене и као што су закисељавање падавина а самим тим и земљишта, већих водених површина, оштећења екосистема и сл.
Ове промене се нарочито запажају током 20-ог века. Наиме, пре тога климатске промене биле су узроковане природним факторима, па су самим тим биле знатно блаже, а процес промена је био дуг и постепен. Промене које су запажене током 20-ог века наступају знатно брже, врло често и неконтролисано, са знатно већим аномалијама...

САДРЖАЈ


1. Проблем
2. Циљ истраживања
2.1. Научни циљ истраживања
2.2. Друштвени циљ истраживања
3. Значај истраживања
3.1. Научни значај истраживања
3.2. Друштвени значај истраживања
4. Хипотезе истраживања
4.1. Главна хипотеза
4.2. Помоћне хипотезе
4.2.1. Еколошка свест зависи од еколошког знања
4.2.2. Еколошка свест зависи од животног стандарда
становништва
4.2.3. Еколошка свест зависи од еколошке политике
5. Методологија истраживања
5.1. Метода анкетног листа
5.2. Метода разговора или интервјуа
5.3. Метода посматрања
5.4. Метода анализе садржаја
5.5. Историјска метода
5.6. Компаративна метода
5.7. Метода експеримента
6. Заштита човекове животне средине зависи од еколошке свести
7. Прилози
Прилог 1 – Анкетни лист
Прилог 2 - резултати анкете
8. Литература

Referentni URL