Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zaštita i održivo korišćenje šuma
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Šuma je složena biljna zajednica ili biogeocenoza (ekosistem) šumskog drveća koje utiče jedno na drugo, kao i na sredinu u kojoj se nalaze. Osnovni delovi šume kao ekosistema su zemljište, vazduh, šumska životna zajednica i geološka podloga.

Šume su najsloženiji kopneni ekosistemi. U njima pored drveća živi mnogo drugih vrsta biljaka, životinja, gljiva i mikroorganizama. Složenost šuma se ogleda u njihovoj izraženoj spratovnosti i raznovrsnoj međusobnoj povezanosti svih članova životne zajednice.

Različiti organizmi naseljavaju različite delove šume. Tako u krošnjama visokog drveća žive vrste koje se retko, gotovo nikada, ne spuštaju u niže delove šume — arborealni organizmi. Ovaj deo šume naziva se sprat visokog drveća. U nižim delovima šumskih ekosistema mnogi žbunovi izgrađuju gust sklop koji se naziva sprat žbunova, ispod kojeg se razvija sprat zeljastih biljaka. Uz samu površinu tla živi grupa organizama koji čine prizemni sprat. U samom zemljištu živi mnogo različitih organizama, koji izgrađuju podzemne spratove.

Šume su vekovima bile mesto odakle se čovek snabdevao drvetom za ogrev, gradnju i šumskim plodovima za ishranu. Neplanskim sečenjem šume čovek ugrožava prirodu...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 ZAŠTITA I ODRŽIVO KORIŠĆENJE ŠUMA 4
1.1 Značaj šuma 4
1.2 Uništavanje šuma 5
1.3 „Uređivanje šuma” 5
1.4 Ciljevi gazdovanja šumama u odnosu na princip održivog razvoja 6
1.5 Socijalni i kulturini aspekti održivog razvoja šumama 8
1.6 Funkcionalna trajnost I pokazatelji odrzivog razvoja šumama 9
1.7 Zaštita korišćenja 10
1.8 Svetski dan šuma – održivi razvoj 12
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15

Referentni URL