Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sistematika gljiva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Sistematika ili biološka klasifikacija je naučna disciplina koja istražuje raznovrsnost organizama i njihove međusobne veze. Sastavni je deo taksonomije (grč. tassein - "svrstati"; nomos – zakon, nauka), koja na temelju sličnosti i razlika kategorizira i razvrstava grupe živih (i izmurlih) organizama. Pri sistematiziranju je nužno uključiti što više parametara koji utječu na procese evolucije novih vrsta kako bi se utvrdila cjelovita filogeneza.

Gljive su prema starijim sistematikama bile ubrajane u biljno carstvo. Međutim, između gljiva i biljaka postoji niz razlika. One se odnose u:

1. Način ishrane - biljke su autotrofni, a gljive heterotrofni organizmi
2. Veza između stanica - kod biljaka stanice su povezane pomoću plazmodezmi kroz koje kola plazma, ali ne i organele. Kod gljiva u septi između stanica postoji centralna pora kroz koju prolaze plazma i organele.
3. Građa stanica - osnovna građevna materija kod stanica biljaka je celuloza, a kod gljiva hitin.
4. Pigmenti - kod biljaka su najčešći klorofil i karotenoidi, a kod gljiva melanin.
5. Ciklus razvoja - kod biljaka je prisutna smena haploidne i diploidne faze. Kod gljiva ...

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 SISTEMATIKA GLJIVA 4
1.1 Tradicionalna klasifikacija 6
1.2 Savremena klasifikacija 7
1.3 Carstvo gljive 7
1.4 Terminologija 8
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10

Referentni URL