Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ekološki problemi Srbije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Savremeno čovečanstvo nalazi se pred izborom "imati ili biti?" Dilema je očigledna - nastaviti sa razvojem potrošačko-tehnokratske civilizacije i (o)čuvati postojeći način delovanja prema prirodi, ili - promeniti vrednosne orijentacije i izmeniti strukturu delovanja i sačuvati prirodu u stanju pogodnom za život. Prihvatljiva je jedino druga varijanta koja podrazumeva korenite promene sistema vrednosti u oblasti materijalne i duhovne kulture, dopunu prirodno-naučne slike sveta kulturološkom i humanističkom idejom o koevoluciji prirode i društva i formiranje globalnog ekološkog pogleda na svet. Ostvarivanje ove (druge varijante) nameće potrebu uvažavanja i svrsishodnog utemeljivanja veza između ekologije, kulture i humanizma. Na prvi pogled svrsishodnost veza je očigledna. Ali, pri temeljnijoj analizi mogu se uočiti razlike i suprotnosti.

Ekologija je nastala sredinom 19. veka u okviru biologije, tačnije kao potdisciplina zoologije . Predmet ekologije u procesu njenog oformljenja kao nauke menjao se i proširivao - od proučavanja životne sredine pojedinih vrsta, preko izučavanja ekosistema, međusobnog uticaja među ekosistemima i biosfere do proučavanja položaja čoveka u biosferi. Ekologija kao nauka i specifična, složena disciplina trpela je različite promene. Kao nauka, širila je svoj predmet proučavanja , da bi u savremenim istraživanjima poprimila međudisciplinarno obeležje zahvaljujući novim saznanjima o uzrocima i posledicama ekološke krize i putevima njenog rešavanja. Osnovni cilj ovako shvaćene ekologije, jeste sprečavanje negativnih posledica antropogenog delovanja na prirodu i zdravlje ljudi.

Krajem prošlog veka aktualizovana su teorijsko-metodološka stanovišta po kojima ekologija treba da se bavi svojim prvobitnim, biozoološkim predmetom. Novonastale probleme u funkcionisanju društva i prirode, izučavala bi jedna nova, multidisciplinarna i generalistička nauka Environmental Science – Nauka o životnoj sredini. Ona bi objedinjavala prirodne nauke (biologiju, medicinu, fiziku, hemiju, šumarstvo, geografiju, matematiku, statistiku i druge) i društvene nauke (pravo, ekonomiju, sociologiju, etiku, demografiju, političke nauke, organizaciju i upravljanje poslovanjem i druge). ...

Sadržaj:

UVOD 3
1.1 Zagađivači u Srbiji 4
1.1.1 Industrija kao zagađivač u Srbiji 4
1.1.2 Poljoprivreda kao zagađivač u Srbiji 4
1.1.3 Saobraćaj kao zagađivač u Srbiji 5
1.1.4 Energetska postrojenja i naselja kao zagađivači u Srbiji 6
1.2 Ekološki problemi u Srbiji 6
1.2.1 Površinske vode 6
1.2.2 Priobalne podzemne vode 7
1.2.3 Jezera i akumulacije 10
1.2.4 Vazduh 11
1.2.5 Zemljište 12
1.2.6 Problem otpada 13
1.2.7 Buka 14
1.2.8 Zaštićena prirodna dobra 15
1.3 Mere zaštite životne sredine 16
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 19

Referentni URL