Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ekologija i zaštita tekućih voda
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


ZNAČAJ VODE ZA ŽIVE ORGANIZME I PRIVREDUVoda ima sve veći značaj u razvoju svetske ekonomije. Ima je na celoj našoj planeti , i u zavisnosti od godišnjih doba i vremenskih prilika u različitim i ograničenim količinama.
Prema proceni , na Zemlji ima oko 1,4 milijarde m³ vode , od čega 97,2 % otpada na slanu vodu mora i okeana , oko 2 % je stalno smrznuta voda na polovima i planinama , a na rezerve slatke vode koje su u stalnom pokretu – od isparavanja do padavina i rečnih tokova otpada samo 0,8 %. Naša zemlja se ubraja u grupu evropskih zemalja koje su srednje bogate vodama. Prosečna količina padavina iznosi 890 mm godišnje , a isparavanje je 576 mm. Znači za površinske vode , za biljni i životinjski svet i za stanovništvo preostaje 314 mm. Raspoložive količine vode su nedovoljne za potrebe gradova koji se veoma brzo razvijaju , industrije , kao i za navodnjavanje leti.
Voda je neophodna svim živim organizmima za osnovne životne potrebe , pa zato mora odgovarati osnovnim kriterijumima čistoće. Osim zadovoljavanja bioloških potreba organizma , čovek koristi i izvesnu količinu vode za održavanje lične higijene. Međutim , razvojem civilizacije čovek troši sve više vode kao primarnu ili sekundarnu sirovinu u svrhu izrade materijalnih dobara , koja se u toku tehnoloških procesa zagađuje , te se kao takva ne može upotrebljavati...

Ekologija je posebna biološka disciplina koja proučava odnose živih bića prema živoj i neživoj prirodi.

Sadržaj

1 ZNAČAJ VODE ZA ŽIVE ORGANIZME I PRIVREDU - 4 -
2 EKOLOGIJA TEKUĆIH VODA - 5 -
3 EKOSISTEMI TEKUĆIH VODA - 7 -
4 ZAGAĐIVANJE TEKUĆIH VODA - 9 -
4.1 ISPITIVANJE ZAGAĐENOSTI TEKUĆIH VODA - 11 -
4.2 MOGUĆNOST PREČIŠĆAVANJA ZAGAĐENIH VODA - 14 -
5 ZAŠTITA VODA - 16 -
6 KOPNENE VODE - 18 -
7 ZAKLJUČAK - 20 -
8 LITERATURA - 21 -
Referentni URL