Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bankarske krize
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


REZIME


Predmet istraživanja rada jeste razmatranje pitanja mehanizama bankarskih kriza – različitih koncepata bankarskih kriza i osnovnih faktora (makro i mikroekonomskih) koji utiču na njihovo formiranje – kao i načinima za njihovo rešavanje. Sam predmet ovog rada može se podeliti na teoretski, praktični i operativni.

U teoretskom delu rada objašnjeni su osnovni pojmovi, termini, definicije i mehanizmi bankarskih kriza kao i načina da se kriza prebrodi. Dok se u operativnom delu rada daju konkretni primeri bankarskih kriza u zemljama različitog stepena razvijenosti i različiti modeli prevazilaženja kriza koje su date zemlje primenile.U radu postoji povezanost kao i stalna interakcija između teoretskog i operativnog dela.

Teorija bankarskih kriza je oblast koja se intenzivno razvija u poslednje dve i po decenije. Određeni problemi obrađeni su polovinom 20-og veka do forme teorijskih paradigmi, ali su to više bile opservacije na temu anomalija u ekonomskoj dinamici, nego jasno formulisani teorijski okvir za analizu fenomena kriza u finansijskom sektoru. U osamdesetim i devedesetim godinama prošlog veka broj kriza banaka drastično se povećao u odnosu na period neposredno posle Drugog svetskog rata, što je uzrokovalo razvoj, odnosno, ekspanziju različitih teorijskih stavova vezanih za ovu problematiku. U ovaj teorijski milje integrisana je intencija da se formulisanim teorijskim i analitičkim aparatom objasni fenomenologija kriznih epizoda, tj. kriza kako u razvijenim, tako i u tranzicionim zemljama.

Ključne reči: kriza, banka, ekonomija, kapital, kredit, rizik, kamatna stopa, monetaristička škola, itd.

KRIZE BANAKA

Kriza pojedinačne banke označava njenu nesolventnost, tj. nemogućnost da izmiri svoje celokupne obaveze. To je situacija kada su zbog brojnih problema u poslovanju, pre svega zbog problematičnog kvaliteta njene aktive, ukupne obaveze veće od active i imovine banke, tj. kada banka ima negativnu neto vrednost ili kapital. U saglasnosti sa opštim bankarskim principima i ukoliko normalno funkcioniše sistem bankarske regulacije i supervizije, takve banke, ili propadaju, ili se preuzimaju od strane drugih solventnih banaka, ili se na drugi način restruktuiraju i rehabilituju.

Bankarskom krizom se označava stanje široko rasprostranjene nesolventnosti banaka koja poprima karakteristike epidemije i preti opštim slomom bankarskog i finansijskog sistema. Indikatori krize su nesolventnost više od 50% banaka u jednoj ekonomiji . Zbog povezanosti bankarskog sistema retki su pojedinačni slučajevi bankarskih kriza, već dolazi do stvaranja panike i opšteg nepoverenja u bankarski sistem.

Bez obzira na razvijenost bankarskog sistema, u bilo kojoj zemlji dolazi do povremenih finansijksih kriza pojedinih banaka ili grupe banaka, a u zemljama u razvoju i do krize bankarskog sistema u celini . U svim tim slučajevima treba ispitati uzroke krize i preispitati nadzor i kontrolu banaka.

Uzroci kriza i problema bankarskog sistema su: ...
Referentni URL