Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj tehnološkog razvoja na organizacione modele upravljanja u preduzeću II
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Intezivni razvoj tehnike i tehnologije na svim područjima, stalne promene u ekonomskom okruženju sve zahtevnije tržište (prisustvo konkurencije, visoki zahtevi za kvalitetom i asortimanom roba i usluga, smanjenje profitnih stopa) sa jedne, i stalna potreba poslovnog sistema za brzo prilagođavanje takvim uslovima sa druge strane, neminovno nameću potrebu rukovodstvu preduzeća za primenom savremenih rešenja u procesima rada i odlučivanja. Ova složenost najčešće dovodi do ozbiljnih problema u realizaciji različitih poduhvata i projekata, koji se pojavljuju u velikim zakašnjenjima i povećanim ukupnim troškovima realizacije, a samim tim i u neefikasnoj realizaciji u celini. To znači, da se ne ostvaruju osnovni ciljevi realizacije svakog poslovnog poduhvata i projekta, a to je da se planirana realizacija završi u najkraćem mogućem roku (vremenu) i sa minimalnim troškovima.
Projektovanje tehnološkog razvoja jednog preduzeća se najčešće definiše kao složeni i neponovljivi poduhvat koji se preduzima u budućnosti da bi se postigli određeni ciljevi u predviđenom vremenu i sa predviđenim troškovima.
Svaki projekat sadrži veći broj podprojekata, faza, podfaza i pojedinačnih aktivnosti, koji svi zajedno čine razgranatu strukturu projekta.
Projekatovanje tehnološkog razvoja jedne organizacije je veoma složen poduhvat čija se složenost ogleda u korišćenim organizacionim vezama i elementima, velikom korišćenjem resursa i troškova, ...

Svaki projekat je poseban i jedinstven, pre svega zbog toga što projekti imaju različite ciljeve, obim, rokove, troškove i što se razlikuju u različitoj okolini. Međutim, smatra se da postoje određene osobine koje su zajedničke svim projektima, a to su:

1. Cilj – svi projekti su ustanovljeni da bi ispunili neku potrebu, ili zahtev rukovodstva. Svaki pojedinačan projekat mora da ostvari neki cilj koji mu je postavljen.

2. Rokovi – svi projekti imaju definisani cilj koji se mora ostvariti u nekom određenom vremenskom roku.

3. Kompleksnost – složenost projekta je u uskoj vezi sa tehnologijom koja omogućava brže ostvarivanje ciljeva.

4. Obim i priroda zadatka – svaki projekat može ostvariti svoje ciljeve u okviru utvrđenih rokova i troškova jedino ako se napravi plan realizacije projekta, a koji predstavlja strategiju projekta.

5. Resursi – svaka realizacija projekta iziskuje određene resurse (ljude, opremu, materijal, finansije,...). Kako su resursi ograničeni treba se zalagati za njihovo racionalno raspoređivanje i trošenje.

6. Organizaciona struktura – za realizaciju projekta, neophodno je odrediti odgovarajuću organizacionu strukturu i rukovodioce projekta koji će biti odgovoran za projekat.

7. Informacioni i kontrolni sistem – to su sistemi koji se koriste u preduzećima na bazi funkcionalnih linija (po hijerarhiji). . .


SADRŽAJ:

SADRŽAJ: 2
1. UVOD 3
2. POJAM ORGANIZACIJE 4
2.1. KLASIČNA TEORIJA ORGANIZACIJE 5
3. DEFINISANJE POJMA FUNKCIJE 5
3.1. ADMINISTRATIVNO – STRUČNI POSLOVI 6
3.2. PRAVNI POSLOVI 7
3.3. POSLOVI SEKRETARIJATA 8
3.4. POSLOVI ARHIVE I PROTOKOLA 8
4. VRSTE TEHNOLOGIJE I NIVOI RAZVOJA TEHNOLOGIJE 9
4.1. ENERGETSKA TEHNOLOGIJA 9
4.2. FILMSKA I VIDEO TEHNOLOGIJA 9
4.3. KIBERNETIKA 10
4.4. MIKROTEHNOLOGIJA 10
4.5. OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA 10
4.6. TEHNOLOGIJE VOZILA 10
5. UTICAJ ODREĐENE VRSTE I NIVOA RAZVOJA TEHNOLOGIJE NA ODREĐENE ORGANIZACIONE MODELE UPRAVLJANJA 11
5.1. PRIMER TOKA KOMUNICIRANJA U ORGANIZACIJI 11
5.2. KOMUNICIRANJE PROIZVODNJE U ORGANIZACIJI 12
5.3. PROBLEMI U INTERNOJ KOMUNIKACIJI U ORGANIZACIJI 12
6. PREDLOG MERA I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA LAKŠE KOMUNICIRANJE U ORGANIZACIJI 15
6.1. OPREMA ZA UMREŽAVANJE 16
6.2. PRIMER FUNKCIONISANJA LAN MREŽE NA UPRAVLJANJE U ORGANIZACIJI 18
7. ZAKLJUČAK 20
8. LITERATURA 21

slika 1 – Proces ostvarivanja cilja 4
slika 2 - Povezanost funkcija 7
slika 3 12
slika 4. 14
slika 5 - Osnovni tipovi provodnika za mreže 17
slika 6 - Međuzavisnost softvera i hardvera mreže 19

Referentni URL