Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Republički geodetski zavod-Organizacija preduzeća
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Republički geodetski zavod - RGZ, je posebna organizacija koja vrši stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na državni premer, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovne geodetske radove, adresni registar, topografsko-kartografsku delatnost, procenu vrednosti nepokretnosti, geodetsko-katastarski informacioni sistem i Nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka i geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima.

Poslove iz svog delokruga, Republički geodetski zavod (u daljem tekstu: Zavod) obavlja u sedištu i van sedišta. Sedište Zavoda je u Beogradu.

Delokrug Zavoda su geodetski radovi i poslovi državne uprave koji se odnose na:

Osnovne geodetske radove;

Katastarski i komasacioni premer;

Osnivanje, obnovu i održavanje katastra nepokretnosti;

Premer vodova, osnivanje i održavanje katastra vodova;

Stručni nadzor nad geodetskim radovima;

Izdavanje i oduzimanje licence za rad geodetske organizacije;

Izdavanje i oduzimanje geodetske licence;

Izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije za potrebe državnog premera;

Adresni registar;

Održavanje registra prostornih jedinica;

Premer državne granice i vođenje registra državne granice;

Katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta;

Obračun katastarskog prihoda;

Procenu i vođenje vrednosti nepokretnosti;

Daljinsku detekciju, topografski premer i topografsko-kartografsku delatnost;

Izdavanje kartografskih i drugih publikacija i davanje saglasnosti za izdavanje kartografskih publikacija;

Vođenje evidencije o geografskim imenima i predlaganje Vladi članova Komisije za standardizaciju geografskih imena;

Osnivanje, održavanje i raspolaganje geodetsko-katastarskim informacionim sistemom;

Vođenje arhiva dokumentacije državnog premera, katastra nepokretnosti, katastra vodova i topografsko-kartografske delatnosti;

Učešće u osnivanju i održavanju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka;

Inspekcijski nadzor nad radom geodetske organizacije;

Overu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima;

Pružanje usluga iz delokruga Zavoda u okviru međunarodne saradnje;

Geomagnetizam;

Aeronomija.

Referentni URL