Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Priprema priozvodnje praktični deo rada u ad fabrici šećera te to Senta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Podaci o PILOT Fabrici

Predstavljanje, istorijat i lična karta PF


1957. godine u društvenom planu privrednog i društvenog razvoja na području sreza Senta, za period od 1957. do 1961. godine prihvacena je koncepcija za izgradnju šećerane u Senti.

1959. godine je sa rešenjem Narodnog odbora sreza Senta osnovana je fabrika šećera u Senti. Iste godine je postavljen i kamen temeljac u temelj upravne zgrade fabrike.

1961. godine su već svi građevinski radovi bili završeni i fabrika je bila spremna za prvu kampanju. Tada je fabrika počela rad kao jedna tehničko i tehnološko jedinstvena organizacija.

1971. godine je izvršena velika rekonstrukcija fabrike. Time je dnevna prerada repe sa 2000 tona povećana na 4500 tona.

1972. godine sa statusom OOUR „Fabrika Šećera“ ulazi u sastav preduzeća „Dunav-Tisa-Dunav“ Novi Sad.

1973. godine fabrika šećera je udružena u Agroindustrijski kombinat „Senta“, i formirane su tri osnovne organizacije udruženog rada:

* OOUR „Obezbeđenje sirovine“
* OOUR „Kristal“ (proizvodnja)
* OOUR „Termoelektrana“
* Radna zajednica stručnih službi fabrike
1977. godine u procesu optimalizacije OOUR „Obezbeđenje sirovine“ se pripojila OOUR-u „Kristal“ i ukinuta je radna zajednica, a OOUR „Termoelektrana“ je i dalje ostala samostalna. Iste godine po planskom ulaganju ugrađen je uređaj za sitno pakovanje šećera (1 i 2 kg-sko pakovanje) i sa tim je otvoren pogon za sitno pakovanje.
1989. godine reorganizovan je Agroindustriski kombinat, a OOUR-i su dobili status radnih organizacija. . .

Sadržaj


1. Podaci o PILOT Fabrici.......................3
1.1. Predstavljanje, istorijat i lična karta PF................3
1.2. Vizija i misija PF........................4
1.3. Proizvodni program PF.....................4
1.4. Makroorganizaciona šema preduzeća
AD FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA..............6
2. Analiza PP u okviru PF......................7
2.1. Način organizovanja i struktura PP u okviru organizacione šeme PF...7
2.2. Pregled organizacionih sredstava kojima se opisuje način rada PP....8
2.3. Pregled radnih dokumenata ili uobičajenih izveštaja koji nastaju u PP...8
2.4. Nivo kompjuterske podrške aktivnostima pripreme proizvodnje.......8
3. Reprezentativni proizvod iz proizvodnog programa PF........9
3.1. Opis strukture izabranog proizvoda................9
3.2. Opis toka tehnološkog procesa izrade...............9
3.3. Tip proizvodnje sa kvalitativnog i kvantitativnog stanovišta........10
3.4. Simulacija lansiranja proizvodnje sa potrebnim pratećim dokumentima..10
L I T E R A T U R A.......................11
Prilozi...............................12
Referentni URL