Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Organizacija preduzeća koje se bavi transportom i špedicijom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Prema klasifikaciji Svetske trgovinske organizacije komercijalne usluge obuhvataju tri kategorije: prva — transportne usluge (odnosno usluge međunarodne špedicije), druga — putovanja (odnosno turizam) i treća — ostale komercijalne usluge (građevinske, telekomunikacije, osiguranje, finansijske, informatika, poslovne usluge).

Paralelno sa razvojem trgovine može se posmatrati i razvoj špedicije. Zapravo, oba ova razvoja su međusobno uslovljena. Istorijski počeci špediterske delatnosti vezuju se za simbol srednjevekovne trgovine — Veneciju. Njihovi trgovci su nakon ugovaranja prodaje poveravali isporuku robe posrednicima, a za taj posao su im isplaćivali nadoknadu, uz obavezno podnošenje dokaza da je roba isporučena kupcu. Špedicija kao samostalna delatnost izdvojena je tokom devetnaestog veka, a funkcija joj je bila organizovanje otpreme i dopreme robe do kupca. Kasnije se ovoj osnovnoj funkciji pridodaju još neke aktivnosti, kao što je kreditiranje nalogodavaca, odnosno trgovaca u iznosima koji su pokrivali troškove nastale u periodu otpreme robe. Tokom dvadesetog veka špediteri u svoje usluge pored transporta ubrajaju i osiguranje, skladištenje robe, obavljanje svih poslova vezanih za prelazak granice i carinjenje robe. Danas se preko 95% otprema robe u međunarodnoj trgovini obavlja posredstvom međunarodnih špediterskih preduzeća. Međunarodna špedicija se paralelno razvijala sa razvojem međunarodne trgovine.

Špediterska usluga može biti predmet uvoza i izvoza. Dakle, kada rezident jedne zemlje angažuje inostranog rezidenta, tj. špeditera, radi realizacije špediterske usluge, tada se radi o zaključenju spoljnotrgovinskog posla uvoza špediterske usluge. Obrnut je slučaj kada domaćeg špeditera angažuje pravno lice koje je rezident druge zemlje, radi realizovanja špediterske usluge, tada kažemo da je zaključen posao izvoza špediterske usluge.

Špedicija je specijalizovana privredna delatnost koja se bavi fizičkim prometom roba i poslovima koji su sa njim u vezi. Cilj špedicije je oslobađanje nalogodavca brige i napora u vezi sa kretanjem robe. Ekonomska funkcija špedicije je da bude spona proizvodnje sa trgovinom i potrošnjom. Zato kažemo da je špedicija deo spoljne trgovine i ujedno viši oblik prometa...

Sadržaj :

UVOD 3
1 Poslovanje špeditera 4
1.1 Izbor optimalnog transportnog puta, vremena i sredstava 8
1.2 Uvozna – izvozna dokumenta 9
1.3 Dokumentacija u carinskom postupku 10
1.4 Uslovi za obavljanje uvoza i izvoza robe 12
2 Međunarodni savez špediterskih udruženja – FIATA 13
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18

Referentni URL